Blogs

All Posts (1912)

De Pas zonder poespas

Heel, heel lang geleden, in 2012, werd er eens een “Nationale Bibliotheekpas” benoemd als speerpunt voor het openbare bibliotheekwerk. Het stond in de VOB-strategie 2012-2016, de Bibliotheek levert waarde. Maar vandaag de dag geeft niemand meer om dat speerpunt. De klassieke bibliotheek, met haar uitleenfunctie waar een Pas voor nodig is, denkt hard op weg te zijn om in 2020 een brede, maatschappelijk-educatieve, toekomstbestendige bibliotheek te kunnen zijn. Daar passen geen lenerspassen in. Bovendien kan in veel regio’s of provincies binnen eenzelfde automatiseringssysteem al met één Pas in verschillende bibliotheken fysiek geleend worden. En digitaal lenen kan zonder Pas, want daar zijn alleen een gebruikersnaam en wachtwoord voor nodig. Dat geldt ook voor vrijwel alle andere digitale activiteiten.

Eén dapper persoon
Maar is er echt helemaal niemand meer bezig met die Pas? Neen, dat klopt niet, want ergens op het VOB-bureau is er nog één dapper persoon die zich druk maakt om de Nationale Pas. Het is Coen van Hoogdalem, sinds november 2015 “projectdirecteur Nationale Bibliotheekpas”. Op de VOB-site liet hij weten wat hij aan het doen is: In een eenvoudige en platte organisatiestructuur (zonder stuurgroep) zoekt hij van onderaf naar technische oplossingen die relatief eenvoudig en vooral snel te realiseren zijn, via HKA (BicatWise) en Infor (Vubis). De Koninklijke Bibliotheek (KB), die gaat over de landelijke digitale infrastructuur, was er niet blij mee, want de vraag rijst wat nog de meerwaarde is van die landelijke infrastructuur.
Wat Van Hoogdalem nu probeert te bereiken is wat ik drie-en-een-half jaar geleden “de Voilà-pas” noemde: een Pas zonder poespas.

Meer hierover en over veel andere ontwikkelingen in de WWW van mei 2016.

Read more…

WWW april 2016: Twee boxen, zoek de verschillen!

Heel, heel lang geleden, in 2009 en 2010, waren er eens tien bibliotheekdirecteuren die met bijna € 2 miljoen subsidiegeld van OCW een project “De Bibliotheek Nederland” (DBN) wilden uitvoeren. Veel andere bibliotheekdirecteuren maakten zich daar vreselijk druk om. Officieel heette dat project, waarvan één onderdeel was om in de bibliotheek met retailformules te gaan werken, “Collectie en Franchise”. Ik wijdde er toentertijd een special van de Nieuwsbrief Nieuw Bibliotheekwerk aan (zie www.bibliotheekblad.nl/nieuws/nieuwsbrief en click op WWW, 2010, nieuwsbrief 5a, mei 2010).

Verreweg de meesten van die tien directeuren hebben inmiddels al lang hun carrière elders voortgezet. Het project mondde via de benamingen “Formulebureau” (2011) en “Retailbureau” (2012-2014) in 2015 in vereenvoudigde en flexibeler vorm uit in “de Bibliotheekformule”, die werd ondergebracht bij Rijnbrink. De grootste deelname kwam en komt uit Overijssel.

Niemand in bibliotheekland maakt zich er nog druk om. Alle aandacht gaat nu uit naar “basisvaardigheden” en bibliotheken “klaar maken voor de toekomst” (al dan niet met hulp van handelaren in “toekomstbestendigheid”). De grote vraag op basis van ervaringen sinds 2010 is echter of bibliotheken zich daar in de heel, heel verre toekomst, in 2022 en 2023, ook nog mee bezig zullen houden. Ik ben daar benieuwd naar.

Maar maakt intussen echt helemaal niemand zich meer druk over het project “Collectie en Franchise” en de gevolgen ervan? Vorig jaar kwam ik er achter dat er aan de rand van bibliotheekland een groepje bestaat dat er nog wel mee bezig is: de Vereniging van Bibliotheekleveranciers (VvBL). Deze VvBL stuurde mij een pakket van via procedures op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) van OCW verkregen stukken. Uit deze stukken valt aardig inzicht in het moeizame verloop van het project te destilleren. Ik schreef er vorig jaar over in Bibliotheekblad 7/2015 en gaf dat artikel een aangekondigd vervolg in het net verschenen Bibliotheekblad 3/2016. Volledig inzicht was echter niet te krijgen, want documenten met “persoonlijke beleidsopvattingen ten behoeve van intern beraad” werden niet meegezonden. En om de “persoonlijke levenssfeer van betrokkenen te eerbiedigen” lakte OCW meestal namen af. Maar iedereen weet nog of kan weten (zie hier aan het eind) wie die tien waren. In één stuk, het financiële eindverslag, waren namen niet afgelakt en daar blijkt uit dat er een kleine stuurgroep namens de tien was, bestaande uit de heer T. Torreman, directeur Bibliotheek Eindhoven, voorzitter (senior user), mevrouw T. van Ham, voorzitter DOBO (Directeuren Overleg Bibliotheken Overijssel) (senior supplier), de heer R. Pronk, directeur Biblionet Groningen (senior supplier) en de heer G. Miellet, manager innovatie Bibliotheek Utrecht, penningmeester (senior user).

Waar de VvBL zich druk om maakt is dat volgens haar niet aan de subsidie-eis voldaan is dat de intellectuele rechten die met de subsidiegelden gevestigd zouden worden aan de staat moesten worden overgedragen. Er waren twee inrichtingsconcepten, de “black box” en de “white box”. Deze waren via Biblionet Groningen (black box) en DOBO (white box) ingebracht in  het project. Maar om aan de subsidie-eisen te voldoen, moesten de rechten voor heel Nederland worden afgekocht. Dat is volgens de stukken (met heel veel moeite) en ook volgens reacties op uitlatingen van de VvBL gedaan voor de black box. Voor de white box echter niet. Die box bleek formeel niet bij het project te horen en dus hoefden die rechten volgens OCW niet te worden overgedragen aan de staat. De VvBL, die zegt dat leden schade hebben geleden door marktverstoring met subsidiegelden, heeft hier moeite mee en wil vier dingen bereiken: 1) duidelijkheid over het gehele traject en de gemaakte afspraken, 2) lering trekken uit dit proces ten behoeve van toekomstige projecten en trajecten, 3) komen tot de kern van het betoog van OCW “publieke beschikbaarheid van de resultaten van projecten die met publieke middelen zijn gefinancierd” en 4) een “level playing field” voor bibliotheekleveranciers met betrekking tot de toepassing van de “white”- en “black box”-formules.

OCW heeft in zijn reactie aangegeven te willen inventariseren welke vragen er leven en te willen zoeken naar mogelijke oplossingen.

In de WWW van april 2016 meer over deze kwestie.

Read more…

VOGIN-IP-lezing en Factchecken

Op 3 maart de IP VOGIN Lezing bezocht op de zesde en zevende verdieping van de Openbare Bibliotheek van Amsterdam. Een interessant en uitgebreid programma. Eigenlijk jammer dat ik een keuze moest maken want alles bijwonen was niet mogelijk. Een van de deelnemers aan dit programma was Peter Burger die zowel de lezing “De factcheckparadox” als de workshop “Factchecken voor iedereen” verzorgde. Op mijn blog een kort verslag hiervan. Wellicht interessant voor degene die er ook waren maar Peter Burger gemist hebben en natuurlijk voor alle overige geïnteresseerden.

Read more…

21st century skills; WWW maart 2016

“Het doel van de agenda is dat bibliotheken, POI’s, de KB en de lokale, provinciale en landelijke overheden samen vorm gaan geven aan een sterk openbaar bibliotheeknetwerk, dat klaar is voor de toekomst,” zo meldde de Kwink-groep in de uitnodiging voor het bijwonen van een bijeenkomst op 17 februari over de strategische innovatieagenda voor het bibliotheekstelsel. Kwink gaat het concept maken in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek (KB). Zie ook het verslag in de WWW van maart 2016.

Bij de jaarwisseling 1999/2000 waren veel bedrijven en instellingen, ook bibliotheken, nog wat bescheidener: niet klaar voor de hele toekomst, maar slechts voor het nieuwe millennium.
Ik heb daar in het personeelsblad van ProBiblio een column aan gewijd waarin ik beleidsnota’s 2000-2999 signaleerde en een terugblik gaf op het tweede millennium, de periode 1000-1999.
Highlights waren reisjes die we in de perioden 1096-1099, 1147-1149 en 1189-1192 maakten naar Jeruzalem om de cultuur van de Muzelmannen goed te bestuderen (de kruistochten), de uitvinding van de boekdrukkunst in Mainz in 1450, het rampjaar 1672 toen we allemaal radeloos, redeloos en reddeloos waren (maar het later toch weer goed kwam) en natuurlijk de bezettingen door Napoleon B. in 1804 en Adolf H. in 1940.

Nu is dat millenniumgevoel weggeëbd en zijn we nog een factor 10 bescheidener door slechts 100 jaar vooruit te kijken. Zo hoorde ik 17 februari dat we ons niet alleen met ICT-geletterdheid moeten bezig houden, maar die vaardigheid in de bredere context van de “21st century skills” moeten bekijken.
Hmm, welke vaardigheden hebben we tot 2099 allemaal nodig? Kunnen we daar iets verstandigs over zeggen aan de hand van de “20st century skills” die mensen moesten hebben in, laat ik zeggen, 1916, 1956 en 1996?

M’n beide opa’s moesten in 1916 koeien kunnen melken, graan kunnen maaien (“sikkels klinken, sikkels blinken”) en bomen kunnen omzagen. Omdat Nederland in de Eerste Wereldoorlog neutraal bleef, hoefden ze niet te schieten met de bajonet op het geweer of een gloednieuwe tank kunnen besturen. M’n oma’s moesten goed kunnen koken, sokken stoppen, kleren herstellen, het huishouden op orde houden en meehelpen op het land en bij de koeien.

M’n vader moest in 1956 kunnen timmeren (diverse kastjes en schapjes staan respectievelijk hangen nog in m’n huis), en ook goed kunnen rekenen, want naast timmerman was hij verzekeringsagent. Mijn moeder moest ongeveer hetzelfde kunnen als m’n oma’s, maar werkte niet meer op het land en onder de koeien.

Zelf moest ik in 1996 kunnen (mee)bedenken en opschrijven welke fusiewinst de toen net tot ProBiblio gefuseerde PBC’s NH en ZH zouden behalen en hoe ProBiblio zich verder zou kunnen ontwikkelen. De belastingaangifte kon nog op papier. Het NBLC ging in 1995 “op weg naar 2005”, maar in de strategienota met die naam kwam het woord “internet” niet voor.
Wat moeten we kunnen in 2016, 2056 en 2096? En zijn de “21st century skills” van 2016 ook nog die van 2096?

Drie jaar geleden attendeerde ik erop dat we door de komst van robots misschien niet meer hoeven te werken, althans minder hard en lang, en dus mooi gebruik zouden kunnen maken van de perfecte dienstverlening van de openbare bibliotheek op het gebied van boeken lezen. Jezelf kunnen vermaken met langzaam lezen van mooie boeken lijkt me een belangrijke vaardigheid in de digitale netwerksamenleving, met het internet van de dingen, waarin een robot je belastingzaken bijhoudt. De bibliotheek hoeft dan om te kunnen overleven geen bijkantoor van de Belastingdienst te zijn of andere wanhopige pogingen te doen om maar belangrijk te blijven.

Dat hele internet der dingen gaat er wel van uit dat de stroom nooit uitvalt, niet alles door hackers plat kan komen te liggen of door andere crises getroffen kan worden. Edwin Mijnsbergen attendeerde op een site Survivor Library die boeken in pdf aanbiedt (wel meteen printen dus) met oude vaardigheden als jagen, zelf een huis bouwen, een noodverband aanleggen en giftige van eetbare paddenstoelen onderscheiden. Vaardigheden die je nodig hebt als de ICT het laat afweten. En op de site van een Stichting Beroepseer, die wil dat het vakmanschap van professionals in ere wordt hersteld en er een renaissance van beroepseer en beroepstrots komt, kwam ik een lijst van 19e- eeuwse vaardigheden tegen die je heel goed kunt gebruiken in de 21ste eeuw. 
Zo, in deze WWW een terugblik op februari 2016 en nu eerst maar eens zien hoe de (bibliotheek)wereld er in maart uit komt te zien.

Read more…

Naar de flauwekulbestendige bibliotheek

De gemeente Enkhuizen wil “de omvorming” van “de huidige traditionele bibliotheek” naar “een toekomstbestendige bibliotheek”, zo lees ik in een raadsstuk van deze gemeente.
Ondanks columns die ik wijdde aan het modieuze, veel nageaapte begrip “toekomstbestendig”, soms ook wel “toekomstvast” genoemd, lijkt het woord voorlopig niet uit te roeien, niet alleen in Enkhuizen. Terwijl we toch allemaal weten dat niets zo onbestendig is als de toekomst. En waarom zou een traditionele bibliotheek niet een mooie toekomst kunnen hebben? Bij aardbevingsbestendige bibliotheken kan ik me wat voorstellen. Uit breuklijnen in de aardkorst, vulkanische activiteit of ongeremde gaswinning is bekend waar toekomstige aardbevingen waarschijnlijk zullen voorkomen en daar kun je dan rekening mee houden in fundering en bouw. Ook overstromingsbestendige, orkaanbestendige of vandaalbestendige bibliotheken lijken me prima te realiseren. Zelfs atoombombestendige bibliotheken tegen grillige dictators zijn niet geheel onmogelijk, maar wat is in hemelsnaam een “toekomstbestendige bibliotheek”. Ik hoop maar niet dat gemeenten, gevoed vanuit de bibliotheekwereld zelf, “de toekomstbestendige, maatschappelijke bibliotheek” gaan zien als vervanging van “de klassieke bibliotheek”.
Ik zou zeggen: hou op met die flauwekul-woorden zonder betekenis en wees nou als gemeente gewoon eens trots op bibliotheken met boeken, volgens minister Jet Bussemaker fenomenen die ons denken vormen, ons kennis laten maken met nieuwe werelden en ons soms zelfs van gedachten laten veranderen! En volgens CPNB-directeur Eppo van Nispen “de basis van onze maatschappij”.
Het hele woord “toekomstbestendig” duidt op enorme angst voor de nog verborgen gevaren en verrassingen van de toekomst, maar angst voor de toekomst kan het beste bestreden worden door boeken te lezen. En ja, dat doen veel mensen graag thuis. Daarom is er de uitleenfunctie en zijn er de traditionele adviesfunctie, de traditionele educatieve functie en de traditionele raadpleegfunctie. Allemaal belangrijke functies van de flauwekulbestendige bibliotheek, die met “boeken als basis van onze maatschappij” een maatschappelijke basisbibliotheek was en is. Nu uiteraard met inzet van moderne middelen.

Meer over bibliotheekontwikkelingen van de afgelopen maand in de WWW van februari 2016.

Read more…

In het Bibliotheekwereldje was in 2015 een belangrijk woord “digital-only”. In de Echte Wereld was het “vluchtelingen”. Een gastblog van Rob Bruijnzeels en Joyce Sternheim op Bibliotheekblad.nl af een impuls aan de verbinding tussen die twee werelden.
Wordt het bibliotheekwoord van 2016 “zwermintelligentie”? Het zou kunnen, maar het doet me wel erg denken aan het totaal versleten woord “netwerkvorming”, nu weer opgepoetst in de Stelselwet.

In de Nieuwsbrief Nieuw Bibliotheekwerk van juli 2003 (zie aldaar, via WWW) publiceerde ik een artikel over netwerken. De beschreven eigenschappen van een netwerk lijken erg op wat ik mij voorstel bij zwermintelligentie: “Er zijn vier netwerk-V's te onderscheiden: Visie, Vertrouwen, Vrijheid en Verantwoordelijkheid”. Enkele netwerkdefinities: "Netwerken zijn informele, productieve, duurzame samenwerkingsrelaties. Netwerken ontwikkelen zich organisch in de tijd. Ze passen zich aan de dynamiek van de omgeving aan". "Netwerken zijn gebaseerd op wederzijdse afhankelijkheid en een vergaande vorm van verantwoordelijkheid naar elkaar toe". "In netwerken werken mensen met zeer verschillende achtergronden samen. Diversiteit en pluriformiteit zorgen voor vernieuwing in denken en doen". Netwerken… zijn verbindingen tussen mensen ….bestaan uit productieve relaties ….kan je niet organiseren ….kan je niet regisseren ….worden gebonden door een gedeelde visie en gedeelde belangen ….kan je creëren door een bepaalde manier van werken ….moeten continu gevoed worden ….groeien organisch ….ondervinden hinder van rigide structuren/processen ….zijn afhankelijk van mensen ….zijn gebaseerd op vertrouwen.” 

Meer in de WWW van januari 2016.

Ik wens alle lezers een mooi, leesbaar en intelligent 2016!

Read more…

Druk #Biebcongres!

Wat een druk Biebcongres zeg. Het begon al om 6:20u. toen ik de deur dicht deed in Rotterdam. Weinig wist ik dat ik 's avonds om 22:45u. de huisdeur in Friesland opendeed.

In de tussentijd was er veel gebeurd. In een doodstille auto gingen twee collega's en ik naar Eindhoven. Precies om 8:00u. kwamen we aan, waar we door een norse receptioniste de verkeerde kant opgestuurd werden. Maar gelukkig was er Nienke Rahman van de organisatie die ons de goede weg wees.

Opbouwen
We hadden de Muziekweb Touchscreens mee, die we snel geïnstalleerd hadden en toen kwamen de eerste bezoekers al naar binnen. Direct contacten gescoord en dat stopte eigenlijk niet.

Tijdens het plenaire gedeelte was het vrij stil op het Inspiratieplein, maar toch kwamen er geïnteresseerde mensen langs. De mensen die naar de grote zaal gingen, hebben we nog bestookt met flyers om de sessie "Muziek en het brein" door Henkjan Honing onder de aandacht te brengen.


Bieb010Jong
Terwijl het plenaire gedeelte afliep, begon de sessie van #Bieb010Jong om 12:30u. Hier presenteerde dit topteam van Sabrina Laurens (Bieb010Jong),R3Cgaming/Social AssistanceProject014 en Y.M.P. hun werkwijze hoe ze jongeren bereiken.

De zaal zat bomvol met geïnteresseerde mensen vanuit het hele land. Na afloop waren de aanwezigen enthousiast en konden ze nog socializen op het Inspiratieplein bij de stand van Muziekweb. Immers, werkt Muziekweb ook samen met Bieb010Jong. Er staan o.a. luisterstoelen op de Jongerenvloer.

Na deze sessie werd er weer verder gepraat met allerlei mensen uit Bibliotheekland. Toen ik terug kwam, hoorde ik van een collega dat mensen speciaal naar mij zochten... Ja, sorry. Ik kan niet altijd aanwezig zijn.

Muziek en het brein
Al snel kwam de sessie van Henkjan Honing over Muziek en het brein. Ik was er zelf niet bij, maar ook deze zaal zat goed vol. De reacties na afloop waren ook echt enthousiast. Fijn om te horen. Muziek hoort immers in de bibliotheek.

Virtuele Bibliotheek
Tijdens de hele dag waren mijn lieve collega's van de Virtuele Bibliotheek ook aanwezig. Ik kon er helaas niet bij zijn! Maar wat ik na afloop gelezen heb, is positief!

De tijd vloog voorbij en ik heb met zoveel mensen gesproken en eerlijk gezegd weet ik niet meer met wie allemaal precies. Het waren er zoveel!

Hopelijk heeft de Touchscreen veel mensen geïnspireerd om op een gemakkelijke en simpele manier muziek in de bibliotheek te zetten en te houden. De komende maanden zal ik er druk mee bezig zijn. En druk is goed!

Eten
Omdat ik de dag na het Biebcongres weer in Friesland moest zijn, kon ik helaas niet bij het diner en de afterparty zijn. Mijn collega heeft familie dichtbij wonen, die een restaurant hebben. Hij had daar eten opgehaald en ik heb heerlijk gegeten! En dus helaas niet uit de foodtrucks... Jammer!

En je moest je opgeven voor het diner, maar je had best stiekem naar binnen kunnen gaan... Sssttt... Daar had je dan dansende bibliothecarissen plus Bieb010Jong kunnen zien. Volgens mij was het magisch!

Terug naar huis
Tenslotte heb ik mijn lieve collega Martine Klaassen van de KB nog blij gemaakt met een handvol goodies en het was weer tijd om de trein te pakken. En wie kom ik tegen op het station? Mijn mede-bibliothecaris-door-het-land:Willemijn van de Walle. Tot en met Utrecht deelden we de trein en daarna was ik nog ruim twee uur onderweg naar het rustige Friesland.

Days after
The day after zat ik in een herhalingscursus BHV. Terug op de werkvloer. Een middag bijslapen en toen de avond weer naar Rotterdam. De tweede dag na het Biebcongres stond in het teken van opruimen. En de komende tijd knallen om muziek in de bibliotheken te houden en hopelijk terug te krijgen.

En heb je interesse in de Muziekweb Touchscreen, tweetmail of bel (010-4126072)!

Read more…

Kennis is macht?

FNV en Joost Heessels (1) hebben al eens bericht over angstculturen in de bibliotheken. Medewerkers blijven maar werken en onder druk staan van managers, directies en collega's. Zonde in de bibliotheekwereld. Een wereld die mensen verder moet helpen.

Tegenwerken
Ondertussen worden de medewerkers zelf tegengewerkt. Tegengewerkt om hun eigen doelen te bereiken. De doelen in hun leven en de wensen die ze hebben. Zonde.

Maar degenen die anderen tegenwerken, werken ook zichzelf tegen. Want hoe kun je eigenlijk leven met zo'n geweten? Of werken er stiekem psychopaten in de bibliotheken? Zoals in branches van andere soorten.

Eigenlijk staan mensen altijd onder druk van anderen. Niet zozeer van andere mensen, maar ook gaat het vaak over macht en het misbruik van de macht.

Op basis van bezuinigingen kun je tegenwoordig zo iedereen de deur wijzen en nieuwe medewerkers naar binnen brengen, die geen tot een kleine vergoeding ontvangen.

Ondertussen zijn de directies ook weer onder druk van de middenmanagers, die al azen op het hoogste niveau. Machtsspelletjes worden niet geschuwd. Anderen zwart maken.

Kritisch zijn op plannen, projecten, personen is niet meer te doen. Voordat je het door hebt ben je je baan kwijt, of word je ergens anders neergezet. Er zijn ook bibliothecarissen die voor zichzelf kiezen en de bibliotheekwereld (tijdelijk) verlaten. Zij zijn degenen die echt vrij zijn.

Transparant of niet?
Gelukkig zijn er veel dingen gewoon zichtbaar, al denken degenen die dat doen van niet. Ik kan me alleen maar verwonderen en verbazen. De bibliotheekwereld is wat dat betreft best transparant. Lijntjes zijn vaak kort op landelijk niveau.

Van lokale tot lokale medewerkers zijn de lijntjes wel een stuk langer. Maar heeft dat ook niet te maken met de wijze waarop informatie doorgespeeld wordt? Kennis is nog steeds macht en de macht ligt niet laag.

Kanteling
Om echt door te pakken in de bibliotheekwereld, moeten de medewerkers beter geïnformeerd worden. De ironie.

Ik heb frontoffice-medewerkers gesproken, die niet eens wisten dat er een congres was. Hoe krijg je dan deze waardevolle mensen op een congres? Daar waar managers maar een gedeelte kunnen meemaken. Hoe krijg je deze waardevolle mensen op de plekken waar kennis gedeeld wordt? Kennis is macht...


-----
(1) De berichten van de FNV en Joost Heessels zijn door Bibliotheekblad hier gebundeld in een nieuwsbericht.

Read more…

Nieuwe bibliotheek Kanaleneiland

De bibliotheek van Kanaleneiland is kortgeleden verhuisd naar een andere locatie. Onder deze link een filmpje dat is gemaakt op de laatste dag dat de oude bieb open was, met een optreden van Hakim: 

http://www.uindewijk.nl/kanaleneiland/artikel/888

Inmiddels heb ik de nieuwe bibliotheek gezien. Ruim en mooi inderdaad en misschien is -wat ik hoopte- ook de collectie uitgebreid. Ik heb in ieder geval handwerkboeken zien staan die ik nog niet eerder in de wijkbibliotheek had gezien. Met de indeling heb ik wel moeite. Het ene moment zie ik weer een kast met fictie; dan weer een met non-fictie. Ik zocht of ze het eerste deel van de serie 'Gone' van Michael Grant hadden staan, maar ik kon die aanvankelijk niet vinden bij de jeugdromans. De niet-Nederlandstalige boeken staan in een kast vlak naast de geschiedenis- en reisboeken. Een nogal abrupte overgang waarvan ik vind dat die wel wat duidelijker aangeduid mag worden. Tot ik in de gaten kreeg dat die afdeling in twee genres was opgedeeld: boeken over leven en liefde stonden links; boeken met spanning en avontuur stonden rechts, waar dan ook dat boek van Grant stond. 

Dat zoeken naar boeken ging nog niet echt vlot en in sommige opzichten zag ik de logica van de indeling ook niet. Maar misschien is het gewoon een kwestie van wennen en komt het nog wel... (Hoop ik).

Read more…

Lezen is LEVEN!

Waarom denkt Booxalive dat er behoefte is aan een verhalen- en voorleessite? Omdat het belang van lezen nooit mag worden onderschat, in welke iMaatschappij we ook leven. Is verhalen vertellen dan een pure noodzaak? Ja, het vormt een onmisbaar onderdeel van onze biologische bedrading. Van mensen die dit onderdeel kwijt zijn door een ongeluk of ziekte, is gebleken dat hun persoonlijkheid is uitgewist. Creepy, toch?

Op de mens na is er geen ander dier dat de kunst verstaat van verhalen verzinnen.

Zodra de aap mens werd, ging hij verhalen vertellen. Want elk verhaal duwt de wereld om ons heen in een structuur. En onze bereidheid om te geloven is grenzeloos. Waarom? Omdat het zonder dat geloof moeilijk uit te houden is in de chaos van die wereld. Voor grote mensen niet, voor kleine evenmin. Collectieve verhalen komen tegemoet aan onze honger naar betekenis- en zingeving. Ze vertellen ons wie we zijn. Ze verbinden ons met andere mensen. Ze verschaffen ons een verleden en een toekomst, en geven vorm aan ons dagelijks leven, onze emoties en onszelf. Of ze echt gebeurd zijn maakt weinig uit. Fantasie en werkelijkheid ontlopen elkaar niet veel.

Het nut van grammatica

Grammaticaal inzicht is cruciaal voor communicatie. Worden de regels der taal nog wel correct bijgebracht – met allerlei dialecten om ons heen, en een fenomeen als ‘straattaal’? De Sloveense filosoof Slavoj Žižek wijst erop dat, zolang wij een taal niet beheersen, de grammaticale regels ons zullen beletten om er onbezorgd gebruik van te maken. Op het moment dat deze regels in ons DNA zitten, hebben wij de taal onder controle. En dan begint het spel! Pas via de automatische taalpiloot kunnen onze fantasie en ons denken vrij zijn als een vogel.

Lezen = Kennis, inzicht, vergroting van je woordenschat, van je denkvermogen en je fantasie.

Kortom: Lezen is LEVEN! Daarom kunnen we niet vroeg genoeg beginnen met (voor)lezen. Ik ben benieuwd: zullen tastbare boeken (om gretig in te bladeren/lekker aan te ruiken) ooit uit raken? Want het scherm van onze smartphone is onze eeuwige kompaan geworden. Vol plaatjes, vol lettertjes. Maar online krijgt voorlezen een dimensie extra. In een plat boek zit geen knopje met geluid. Daar kunnen de plaatjes niet bewegen. Vergeet echter nooit dat een online kinderverhaal het meest effectief is als het samen met pap/mam/opa/oma/zus/broer wordt genoten!

Read more…

De Nationale Bibliotheek Catalogus in de praktijk

Ik ben er een voorstander van dat van alle titels in openbare bibliotheken, één exemplaar "ergens" beschikbaar blijft om uit te lenen. Populair materiaal blijft meestal maar 8 jaar in omloop (ziet er anders ook niet meer fris uit op een display), maar aangezien het exemplaar in de Koninklijke bibliotheek doorgaans niet wordt uitgeleend, zou een lener het mijns inziens altijd nog "elders" moeten kunnen opvragen. Als er van de depot-exemplaren bij de KB een digitale editie beschikbaar kan worden gemaakt wordt het een ander verhaal, maar zover is het nog niet.

Een vriend was laatst op zoek naar Plant een pit , waarvan de laatste, 5e editie, in 1985 is verschenen. Hij vroeg het aan via zijn plaatselijke bibliotheek, waar men via Plusbibliotheken of Worldcat heeft gevonden dat het boek in 2 openbare bibliotheken aanwezig zou moeten zijn, namelijk Hilversum en Den Haag. Helaas kwam de aanvraag terug als niet te leveren, omdat het in de lokale catalogi van beide bibliotheken toch niet meer aanwezig bleek. Dat op zich is natuurlijk al tamelijk vervelend, want dat betekent dat de bezitsopgave in het Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Bibliotheeksysteem (GGC) niet klopt.

Dat vond ik een mooie om even flink mijn tanden in te zetten en uit te proberen hoe het nu zit met beschikbaarheid van exemplaren in het land en mogelijkheden tot leveren aan collega openbare bibliotheken, waar de NBC ten slotte een oplossing voor moet zijn.

In de huidige NBC in bibliotheek.nl (zie boven bij Plant een pit), is geen bezitsregistratie te zien, maar gelukkig wel in Worldcat. Daar is te zien dat er naast de dus niet meer aanwezige exemplaren in Hilversum en Den Haag, in de KB nog het depotexemplaar is en verder is de titel aanwezig bij de wetenschappelijke bibliotheken van de Universiteit Wageningen en de Universiteit van Amsterdam. De meeste openbare bibliotheken hanteren een hoger tarief voor aanvragen bij wetenschappelijke bibliotheken, omdat zij zelf € 7,50 per aanvraag aan de leverende bibliotheek moeten betalen. Maar.... er is ook nog een exemplaar bij de Gelderse vestiging van de Rijnbrinkgroep, de Gelderse achtergrondcollectie dus. 

Als je de aanvraag via bibliotheek.nl indient, krijg je dit exemplaar echter niet geleverd, want de Rijnbrinkgroep levert niet over de provinciegrenzen heen. Een mail aan de achtergrondcollectiemensen in Nijverdal had als resultaat dat het exemplaar alsnog aan mij geleverd werd, waarvoor hartelijke dank, maar dat kan een klant dus niet zelf doen en het is nogal omslachtig.

Maar eens een ander geval proberen. Op Twitter reageerde Annette Stevens, voor haar pensioen bibliothecaris te Nuenen, met de suggestie het eens met het Brabantse netwerk te proberen. Na een paar pogingen met titels die via andere openbare bibliotheken ook te leveren waren, kwamen we uit bij Helium, een in eigen beheer uitgegeven boek door een Nuenense schrijfster. Volgens de Brabantwijzer (ik kan er helaas niet naar linken) is deze alleen in Nuenen aanwezig. Bij een check in Worldcat blijkt dat dit exemplaar niet in de GGC verwerkt is, want daar zijn alleen de depot-editie van de KB zichtbaar en het exemplaar van de Universiteit van Tilburg. Betekent dit dat de exemplaren uit de Brabantwijzer sowieso niet verwerkt zijn in het GGC? Dit ga ik nog navragen bij de KB (bij wie moet ik dan zijn eigenlijk?). Voor openbare bibliotheken in het land is dit exemplaar dus niet voor het openbaar bibliotheektarief aan te vragen.

Toch maar eens proberen of ik het exemplaar uit Nuenen geleverd kan krijgen als ik aangeef dat ik het hoogste IBL tarief wil betalen, € 7,50 in mijn geval. Iedere bibliotheekorganisatie heeft daar voor de duidelijkheid weer andere tarieven voor, sprak zij cynisch. Binnen een week kreeg ik de titel geleverd.... van de Universiteit van Tilburg.

Conclusie: in mijn ogen voegt het aan het functioneren van de NBC niets toe als alle aanwezige exemplaren in openbare bibliotheken straks zichtbaar zijn, als er niet tegelijkertijd gekozen wordt voor vrij verkeer over de provinciegrenzen, desnoods voor een iets hoger tarief. Als dat niet gebeurt, kunnen we net zo goed verder modderen met de regionale netwerken, Picarta voor de wetenschappelijke bibliotheken en handmatig aanvragen. Hierbij zou ik Tineke van Ham als voorzitter van de Stichting Samenwerkende POI's in Nederland en Jos Debeij, afdelingshoofd Bibliotheekstelsel, willen oproepen te pleiten voor het leveren van exemplaren van openbare bibliotheekinstellingen over de provinciegrenzen heen, dan hebben we echt een Nationale Bibliotheek Catalogus!

NB Om te bewijzen dat ik de boeken echt in handen heb gehad, foto's bijgevoegd :-)


  

Read more…

WWWW november 2015: aanbestedingen en dorpsgesprekken

In de WWW van november aandacht voor ontwikkelingen in Nijkerk, Leudal (gelegen tussen Weert en Roermond) en Alphen aan den Rijn met als gemeenschappelijk element dat gewoon subsidie verstrekken aan publieke instellingen voor maatschappelijke doelen niet overal meer “in” is. Een mooie gelegenheid voor adviseurs om gemeenten te helpen nieuwe, aan het bedrijfsleven ontleende aanbestedingsmethodieken in te voeren.

Ook zijn er adviseurs die gemeenten in een door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) georganiseerde masterclass over bibliotheekwerk hebben geleerd vragen te beantwoorden als: Hoe kan de klant blijven worden bediend vanuit minder vestigingen? Hoe gaat een gemeente het aanbod beoordelen van nieuwe marktpartijen die op het bibliotheekveld actief zijn? En op welke wijze kan een strategie worden ontwikkeld om digitaal lezen te ondersteunen?
In deze WWW ook een artikel over “dorpsgesprekken” in de gemeente Neder-Betuwe, waarbij bibliotheken die lid zijn van de Bredebieb-community een ander lid, Bibliotheek Rivierenland, te hulp kwamen.

Zeilen bijzetten
“We komen steeds minder tot goede besluitvorming. En dat terwijl we alle zeilen moeten bijzetten om als branche te overleven. De verschillen tussen de verschillende spelers zijn groot en soms ook onoverbrugbaar.” Woorden van bestuurslid Marc Jacobs van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), op 8 oktober tijdens de VOB-ledenvergadering. Namens het bestuur gaf hij een toelichting op de opdracht die het bestuur gegeven heeft aan interim-directeur Cor Wijn om onderzoek te doen naar de positionering en het functioneren van de VOB en voorstellen voor verbetering te brengen. Meer daarover in deze WWW in het verslag van de desbetreffende ledenvergadering. Daarnaast ook een beschouwing over de VOB in relatie tot de officiële bibliotheekvernieuwing.

Op de VOB-site konden we lezen dat de Koninklijke Bibliotheek (KB) de minister van OCW een voorstel heeft gedaan voor een “digital-only-tarief”. Maar aangezien de minister het moet goedkeuren, mogen we nog niet weten wat dat voorstel is. Wel dat in “een geanimeerde discussie met de VOB-commissie Marketing alle voor- en nadelen besproken zijn.” Mijn advies aan KB en VOB, net als in de vorige WWW over die KB-gesprekstafels: hou op met dit soort non-nieuws of meld gewoon het echte nieuws.

Veel meer in deze WWW.

Read more…
Directeur van Oekraïense Bibliotheek (Moskou) aangehouden

Op 28 oktober hebben gewapende en gemaskerde politiemannen de Oekraïense Literatuur Bibliotheek in Moskou doorzocht op 'anti-Russisch propagandamateriaal'. Ook de woning van bibliotheekdirecteur Natalya Sharina werd doorzocht. Sharina wordt voor 48 uur vastgehouden en ondervraagd.

FOBID-informatieochtend geeft update over internationale belangenbehartiging

Op 6 november a.s. organiseert FOBID International Office een informatieochtend in de reeks International Matters. Centraal staan internationale belangenbehartiging en kennisuitwisseling.

Doe mee met onderzoek naar lacunes in datasets

Binnen de geesteswetenschappen van de KNAW wil een consortium een onderzoeksagenda voor de toekomst (2025) formuleren, getiteld DESIDERIA (Dutch Extensible and Searchable Infrastructure for Digital Explorative Reading and Information Analysis). Een van de actiepunten betreft het onderzoeken welke lacunes er zijn in bestaande datasets. Onderzoekers en collectiebeheerders wordt gevraagd een enquête in te vullen.

TU Delft eerste bibliotheek met iBeacons

TU Delft Library is de eerste bibliotheek in Europa die gebruik maakt van iBeacontechnologie. iBeacons zijn Bluetoothzendertjes die gerichte informatie versturen naar smartphones die in de buurt zijn. De universiteit lanceert een Library Tour app, die gebruik maakt van de technologie van de Amsterdamse start-up LabWerk. Met de Library Tour geeft TU Delft haar studenten een interactieve, gebruikersvriendelijke rondleiding door de universiteitsbibliotheek. De app is genomineerd voor de IVI Award 2015.

DISH2015 conferentie op 7 en 8 december

Op 7 en 8 december vindt in Rotterdam de internationale conferentie DISH2015 plaats. DISH (Digital Strategies for Heritage) is de tweejaarlijkse conferentie over digitale strategieën voor erfgoed. Het thema dit jaar is Money and Power.

Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken (SHB) presenteert Beleidsplan 2015-2018

SHB, het samenwerkingsverband van de 32 hogeschoolbibliotheken in Nederland, heeft het beleidsplan 2015-2018 bekendgemaakt. Het beleidsplan heeft als titel: 'Kansen voor waardevol en gewaardeerd partnerschap met onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk' en bevat vijf speerpunten, waaronder 'vormgeving van strategisch partnerschap binnen het (inter)nationale krachtenveld'.

Meepraten over OAIS op de nieuwe wiki

De duurzaamheidsstandaard Open Archival Information System / OAIS (ISO 14721) heeft sinds 21 oktober een eigen plek op internet: de OAIS wiki. Voortaan kan de “digital preservation community” op een centrale plek vragen stellen en discussiëren over deze standaard.

Netwerk Digitaal Erfgoed gaat op tournee

Dit voorjaar presenteerde het nieuwe nationale samenwerkingsverband Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. De NDE-partners gaan van start met de werkprogramma’s die voortkomen uit die strategie. Om zoveel mogelijk instellingen uit alle sectoren en regio’s hierbij te betrekken, wordt vanaf 29 oktober afgetrapt met een landelijke NDE-tournee.

Shortlist IVI Award 2015 bekend

De jury, onder voorzitterschap van Bas Savenije, oud-directeur van de Koninklijke Bibliotheek, heeft vandaag de shortlist met kanshebbers voor de IVI Award bekendgemaakt. Deze prijs is bedoeld om innovatie in de informatiebranche te stimuleren en wordt in 2015 voor de tweede keer uitgereikt.

Read more…

Nederlandse bibliotheekdata gelinkt

Vanaf de opkomst van het web, ruim twintig jaar geleden, probeer ik me een beeld te vormen van de rol die de bibliotheek kan gaan spelen als bibliotheekdata wordt koppelt aan informatie op het internet. Op de Koninklijke Bibliotheek zijn we de laatste bezig met een Linked Data-project en begint er iets moois te ontstaan.

Onderstaande link geeft je een indruk van wat het oplevert als je het Brinkman-trefwoord 'sterrenkunde' koppelt aan bronnen zoals Wikipedia. Druk vooral ook op het bolletjesdriehoekje rechtsboven. Een beetje doorklikken en je krijgt een grafische presentaties te zien van de gelinkte data.

http://lod.kb.nl/ppn/075599791

Op 16 en 17 oktober 2015 organiseren Cubiss en de KB onder de titel Hack-a-LOD een hackathon waarin gewerkt kan worden aan toepassingen met deze linked data. Er zijn nog plaatsen, dus als je hier blij van wordt en zin hebt mee te doen, schrijf je in op http://www.hackalod.nl.

Read more…
Jaarcongres KNVI | NGi-NGN | NVBA | SOD op 12 november

Op 12 november organiseren de vakverenigingen KNVI | NGi-NGN | NVBA | SOD in NBC Congrescentrum Nieuwegein het Jaarcongres ’Over de grens’. Bezoekers hebben dit jaar de keuze uit maar liefst 10 tracks.

Zakelijke berichten #14

In het korte zakelijke nieuws aandacht voor onder andere 3M’s bibliotheektak onder de vleugels van Bibliotheca, Ex Libris in handen van ProQuest, uitgever Axel Springer verliest rechtszaak tegen Plus en Evernote ontslaat personeel en sluit kantoren.

Verwachte prijsstijging abonnementen voor 2016 bekendgemaakt in rapport EBSCO

EBSCO verwacht dat de effectieve prijsstijging van uitgeversprijzen voor academische en medisch-wetenschappelijke tijdschriften voor 2016 gemiddeld 4 tot 6 procent zal bedragen. Dat blijkt uit het '2016 Serials Price Projections Report' van het bedrijf.

Recensie: Vrijheid van meningsuiting voor beginners

Onlangs verscheen het boekje 'Vrijheid van meningsuiting voor beginners'. Hierin laat auteur Renzo Verwer zien dat er nog veel onbegrip bestaat over de waarde van het vrije woord in een democratische samenleving.

Europees Hof: VS mag privégegevens Europeanen niet standaard opslaan

Gegevens van inwoners van de Europese Unie mogen door bedrijven niet zomaar worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Dat heeft het Europees Hof van Justitie in Luxemburg vandaag bepaald. De Verenigde Staten is geen ‘veilige haven’ voor digitale informatie van Europese burgers. Doordat de VS geen privacywet heeft, hebben geheime diensten vrij spel om in de persoonlijke data van Europeanen te neuzen.

Net verschenen: IP #7 (Special SharePoint)

Sharepoint u al? Als een product een werkwoordvorm is geworden, dan weet je dat het op weg is algemeen goed te worden. In deze IP-special een uitleg van wat SharePoint precies is en welke de rol de informatieprofessional speelt bij de implementatie van dit programma binnen een organisatie.

Regionaal Archief Tilburg wil paar eeuwen textielgeschiedenis in kaart brengen - en zoekt daarbij hulp

Tilburg stond rond de jaren '70 vol met textielfabrieken. Welke waren dat en welke bijzondere verhalen horen daarbij? Het Regionaal Archief Tilburg wil een paar eeuwen textielgeschiedenis in kaart brengen en zoekt mensen om daarbij te helpen.

Openspending.nl toont uitgaven van overheden

De financiële rapportages van alle Nederlandse lokale en regionale overheden zijn vanaf vandaag als open data beschikbaar. De stichting Open State Foundation heeft op Openspending.nl meer dan 15.000 rapportages, verschenen vanaf 2010, openbaar gemaakt.

HAS Hogeschool benoemt lector geo-informatie

Theo Thewessen, directielid van Geodan, is vanaf 1 oktober lector aan de HAS Hogeschool voor het lectoraat Location Intelligence. Dit nieuwe lectoraat richt zich op de vraag hoe we in de domeinen agro, food en leefomgeving verzamelde locatiedata slim kunnen inzetten om zo tot betere, nieuwe en verrassende inzichten te komen. Het lectoraat gaat deze ontwikkelingen aanjagen en naar praktische vraagstukken vertalen voor het hbo.

Read more…

Van onder de KB-gesprekstafels

De Koninklijke Bibliotheek meldde 9 september dat er aan de gesprekstafel collectiebeleid “constructief” gesproken is over het door haar te maken gezamenlijke collectieplan. We kunnen lezen dat er “levendig” is gepraat over het interbibliothecaire leenverkeer (IBL). Ook dat de “klant(ervaring)” een centraal uitgangspunt is voor het collectieplan.

Maar waar ik nou reuze benieuwd naar ben, namelijk wat de echte inhoud van die constructieve en levendige gesprekken is, lezen we niet. Daar is natuurlijk wel een mouw aan te passen. De KB zou een onafhankelijke verslaggever kunnen uitnodigen om vanuit een hoekje mee te luisteren en te schrijven. Of een microfoon onder de gesprekstafel kunnen monteren, als de deelnemers fysieke aanwezigheid van een verslaggever storend zouden vinden. Er zijn nog wel meer betere oplossingen te bedenken dan zo’n nietszeggend KB-berichtje, bijvoorbeeld een live-webcam, zoals bij veel gemeenteraadsvergaderingen en de Tweede-Kamer-vergaderingen. Juist het stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen zou dit soort openbaarheid zeer ter harte moeten gaan.

Discussiepunten collectiebeleid

Denkend aan collectiebeleid, schieten me tal van interessante discussiepunten te binnen voor verslaggeving. Wat vindt de KB van het nooit door OCW tegengesproken, door de VNG voorgestane substitutiebeleid: papieren boeken zo spoedig mogelijk door e-books vervangen? En wat heeft dit, als het ook door de KB nagestreefd wordt, voor gevolgen voor het IBL? Neemt het IBL snel af of juist toe, als de Nationale Bibliotheek Catalogus er is. En wat vindt men van het collectiebeleid van Bibliotheek Hoorn, waarover Hans Lastdrager in Bibliotheekblad nummer 7 (sept. 2015) vertelde: de papieren collectie centraal stellen, uitgaan van twee banden per inwoner en zorgen dat de hele Nederlandse literatuur, inclusief gedichten, vertegenwoordigd is.

Zijn er nog “constanten en passanten”: boeken die in elke bibliotheekcollectie thuishoren en boeken die maar kort belangstelling wekken en snel weer uit het zicht verdwijnen?

Is het oude “dakpan-idee” nog haalbaar? Dat hield in: negentig procent van de vraag lokaal beantwoorden, van de resterende tien procent weer negentig procent provinciaal via het zogenaamde OBL (onderling bibliothecair leenverkeer) en het restant (een piepklein beetje) landelijk via het echte IBL?

Moeten bibliotheken “klanten” hebben van wie de ervaring centraal moet staan, of heeft een publieke voorziening misschien een andere taak?

Onderdeel infrastructuur

Zonder verslaggever, rechtstreeks of via een microfoon of webcam, geen adequate weergave van wat er aan tafel besproken wordt.

Er komen meer gesprekstafels, waaronder verschillende over de Landelijke Digitale Infrastructuur (LDI). Allereerst zouden microfoons onder of webcams gericht op KB-gesprekstafels integraal onderdeel van die LDI moeten zijn.

Meer over die LDI, in relatie tot het rapport van "digital-only""-verkenners Job Cohen en Ton Brandenbarg in de WWW van oktober 2015.

Read more…

In mei 2009 raakte ik betrokken bij de vernieuwing van de digitale infrastructuur voor openbare bibliotheken. Het was een inspirerende tijd, waarin ambitieuze visies werden geschetst en de kansen en mogelijkheden voor het oprapen leken te liggen. Vandaag kreeg ik een back to the future-erlebnis toen een collega mij een vroege versie toestuurde van een tekst waarin ik probeerde te bedenken wat we de komende jaren allemaal zouden gaan beleven. Met de kennis van nu leest het verhaal misschien als een potsierlijk hersenspinsel. Ik zal zo'n epistel ook niet zo snel weer schrijven. Maar als je me vandaag vraagt of we goed op weg zijn met die digitale infrastructuur, zeg ik nog steeds Ja. 

Een%20gezamenlijke%20infrastructuur.pdf

Read more…
2016 Jaar van het Boek

De KB, de CPNB, Bijzondere Collecties, het Letterkundig Museum en de Leescoalitie bundelen in 2016 hun krachten in het kader van het Jaar van het Boek. De betrokken organisaties willen met het initiatief het boek in al zijn verschijningsvormen in de schijnwerpers zetten met bestaande én nieuwe activiteiten.

Zakelijke berichten #13

In het korte zakelijke nieuwsoverzicht deze keer aandacht voor onder andere: Nederlandse Springer deal krijgt navolging in Oostenrijk, Provincie Gelderland geautomatiseerd in V-smart cloud, OCLC lanceert linked data pilot met zeven bibliotheken en Geldschieters kijken steeds meer naar data-beleid bedrijven.

Netflix voor ebooks Oyster stopt ermee; teamleden naar Google

De New Yorkse startup Oyster startte twee jaar geleden met een ebookverhuurservice. Nu trekken ze er de stekker uit. Enkele teamleden van Oyster zijn naar Google Play Books overgestapt.

Vertel wat je van de nieuwe IP vindt

Heb je de nieuwe IP #6 al uit? (Met o.a. ‘piratenbibliotheken', David Lankes, Amerikaanse bibliotheken & open data, en Googles plannen om van kleding heuse touchscreens te maken). Vertel ons wat je van dit nummer vindt.

De Beeldcapsule wil Vlaams audiovisueel archiefmateriaal redden voor de toekomst

Met de website De Beeldcapsule wil het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) samen met 27 media- en erfgoedorganisaties de verzameling aan audiovisueel archiefmateriaal in Vlaanderen onder de aandacht brengen. Ook wil zij de noodzaak aankaarten om zorg te dragen voor dit waardevolle erfgoed.

Hilde van Wijngaarden benoemd tot Kwartiermaker bij Bibliotheek UvA/HvA

Hilde van Wijngaarden gaat per 1 oktober aan de slag als Kwartiermaker / Interim manager ‘Bibliotheekdiensten voor onderzoek- en onderwijsondersteuning’ (BOO) bij de Bibliotheek UvA/HvA in Amsterdam.

Sluiting inzendtermijn Victorines

Jaarlijks looft het Victorine van Schaickfonds | KNVI de Victorines uit. De prijzen zijn bedoeld om publicaties en vernieuwing in het informatievak te stimuleren. Op 15 september sluit de inschrijving voor de editie van dit jaar.

Getest: Jouwzoekmachine.nl

Onlangs is Jouwzoekmachine.nl, de nieuwe kinderzoekmachine van WizeNoze, gelanceerd. Lourense Das nam de proef op de som.


150 jaar bouwgeschiedenis Amersfoort komt online

Een eerste deel van de bijna 6000 bouwtekeningen van Amersfoortse monumenten komen op zaterdag 12 september, tijdens Open Monumentendag, online. De tekeningen dateren van ongeveer 1835 tot 1985. In mei zijn deze documenten van het gemeentelijk bureau Monumentenzorg overgedragen aan Archief Eemland.

Beroepsverenigingen KNVI en Ngi-NGN tekenen intentieverklaring

Op 3 september tekenden de KNVI (Koninklijk Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals) en Ngi-NGN, beroepsvereniging van ICT-professionals, een intentieverklaring waarin zij uitspreken de samenwerking in de komende tijd verder vorm te geven. Het tekenen van de intentieverklaring is een eerste stap om te komen tot één beroepsvereniging, een platform voor professionals in informatiemanagement, informatietechnologie én informatievoorziening.

Read more…

Infor heeft de bibliotheken in Wijchen, Wageningen, Ede, Barneveld en West-Achterhoek succesvol gemigreerd naar V-smart. Het gaat in totaal om 101.000 leners en 451.000 exemplaren. In totaal maken nu achttien Gelderse bibliotheken en één serviceorganisatie gebruik van het centrale V-smart cloud systeem.

Na gunning van de opdracht aan Infor werden in een tijdbestek van drie jaar tientallen werkstations ingericht en personeel geschoold in het gebruik van V-smart.

Naast V-smart gebruiken de Gelderse bibliotheken V-insight, de statistiekenportaal van Infor, alsook V@school, de applicatie voor basisscholen, ontwikkeld in het kader van het landelijke Bibliotheek op School project.

Het project in Gelderland is tevens het startsein geweest voor de ontwikkeling en uitrol van V-eyeQ, een tool voor beter collectiebeleid. De bibliotheken in Gelderland maken gebruik van Iguana. 

Rozet

Een van de deelnemende bibliotheken, Bibliotheek Rozet in Arnhem (Foto: scagliolabrakkee / © Neutelings Riedijk Architecten)

Voor de klanten van de Gelderse bibliotheken levert deze samenwerking veel voordelen op. De klant kan gemakkelijk zoeken in de gezamenlijke catalogus van de deelnemende bibliotheken, waardoor het aanbod groter en breder is. Hij kan genieten van een Provinciaal uitgebouwd uitleennetwerk en via zijn sociale media gebruik maken van de aangeboden diensten (verlengen, attenderen, beoordelen, enz.).

Bij het beëindigen van de projectduur werd in de zomer 2014 een selectietraject gestart om functioneel beheer structureel onder te brengen. Hierbij is de keuze op Actacom ICT gevallen. Actacom verzorgt al kantoorautomatisering (KA) binnen bibliotheken en het onderwijs en breidt daarmee z'n dienstenportfolio uit door als enige ICT leverancier in Nederland daadwerkelijk een SPoC (Single Point of Contact) voor KA als het bibliotheeksysteem te kunnen bieden.

2 Oost-Achterhoek

De website van bibliotheek Oost-Achterhoek

Louis Dröge, Manager Functioneel Beheer & Projectleider bij Actacom is vanaf het begin betrokken bij de totstandkoming van de V-smart cloud in Gelderland. “Infor heeft als eerste bibliotheekleverancier negentien separate organisaties gemigreerd naar de cloud. Het is nu niet alleen efficiënter, het werkt bovendien enorm kostenbesparend.”

Een paar cijfers:

Achttien bibliotheken, één serviceorganisatie, tachtig locaties, meerdere boekenbussen, tachtig V@school locaties, werkgebied van 1.500.000 inwoners. In de periode september 2014 tot augustus 2015 zijn meer dan 10,5 miljoen uitleningen en reserveringen geregistreerd. Dit aantal zal door de toetreding van Wijchen, Wageningen, Ede, Barneveld en West-Achterhoek fors gaan toenemen de komende jaren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johan de Bruijn, johan.debruijn@infor.com 

- See more at: http://blogs.infor.com/bibliotheken/2015/09/bibliotheken-provincie-gelderland-geautomatiseerd-in-v-smart-cloud.html#sthash.rg5aq0MU.dpuf

Read more…

WWW september 2015: Meer visierapporten, minder toekomst?

Zijn er nog niet genoeg visierapporten over de toekomst van de openbare bibliotheek in omloop? Die vraag had ik al in december 2014 toen ik las dat het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) nog vlak voor zijn opheffing al weer een nieuw visietraject aankondigde. Volgens het SIOB meldde het in januari 2014 verschenen rapport-Cohen wát de bibliotheken in 2025 doen. In het nieuwe project zou het moeten gaan om de vraag hoe en waar ze dat doen. In de WWW van januari 2015 besteedde ik onder “De maand die was” aandacht aan het nieuwe visietraject. Kennelijk is het SIOB er in geslaagd dit project ongeschonden mee te nemen naar de Koninklijke Bibliotheek (KB), want op 15 juli meldde deze dat er een commissie “Toekomst Lokaal Bibliotheekbestel” van start is gegaan, die zich ook nog laat voeden door een klankbordgroep van bibliotheekdirecteuren. Het project "Toekomst Lokaal Bibliotheekbestel" staat niet op zich, nee het valt binnen de programmalijn "Bibliotheek van de Toekomst". Toe maar.
Met alle respect voor commissie- en klankbordgroepsleden, moet ik bekennen te vrezen dat hoe meer rapporten er verschijnen over de toekomst van de openbare bibliotheek hoe minder toekomst die bibliotheek heeft. En wat kost dit project nu weer?
Meer hierover en over andere zaken, zoals de "e-booksabonnementen" van bibliotheken in de WWW van september 2015.

Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix