Blogs

laaggeletterdheid (4)

WWW juni 2016: Stelselwet bron van frustratie

Volgens mr. drs. Alwien Bogaart van de DSP-groep biedt de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) veel ruimte voor interpretatie, “wat niet snel leidt tot een situatie waarin apert duidelijk is dat een interpretatie zich niet correct verhoudt tot de wet.” En: “De wettelijke taken zijn op hoofdlijnen benoemd, definities ontbreken en de rolverdeling tussen de onderscheiden netwerkpartners (Koninklijke Bibliotheek, provinciale ondersteuningsinstellingen en lokale bibliotheken) is op voorhand niet steeds duidelijk. Normen met betrekking tot omvang en kwaliteit ontbreken.”
Hij zegt dit in een adviesrapport voor de provincie Groningen, die graag wil weten of haar interpretatie van de Stelselwet juist is. Die interpretatie zou een forse bezuiniging inhouden op de provinciale subsidie aan Biblionet Groningen en zij zou de Groninger gemeenten, bij gelijkblijvende dienstverlening, met veel hogere kosten opzadelen.

Graatmager
De heer Bogaart heeft gelijk en ik kan het nog sterker vertellen: de Wsob verplicht gemeenten niet een bibliotheek in stand te houden en een provincie niet een provinciale ondersteuningsinstelling (POI) overeind te houden. De wet is geen Bibliotheekwet maar slechts een stelselwetje. We hebben te maken met een graatmagere wet, een wet vol goede bedoelingen maar meer ook niet. De wet kent geen instandhoudingsverplichtingen en geen sancties, ik heb het meermalen geschreven. De Nederlandse politiek wilde daar niet voor kiezen. Daardoor kan ook een gemeente als Lopik rustig met Karmac in zee gaan. En met een piepklein beetje moeite ook nog aan het stelselwetje voldoen, want, zoals Bogaart terecht zegt, kwaliteitsnormen ontbreken.

Boodschap en boodschapper
Natuurlijk krijgen mensen als Bogaart en Theo Doreleijers van Karmac veel kritiek over zich heen vanuit het reguliere openbare bibliotheekwerk. Maar dat is: de boodschapper de schuld geven. Ik begrijp de boosheid, maar deze wet is, doordat mensen er steeds maar weer meer van verwachten dan er feitelijk inzit, nu eenmaal een bron van frustratie voor wie graag wettelijke bepalingen had willen zien voor goed openbaar bibliotheekwerk. In Haagse kringen – ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Koninklijke Bibliotheek (KB), Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) - is het gebruikelijk te zeggen dat het beter is een wet te hebben, hoe mager dan ook, dan helemaal geen wet. Want als er helemaal geen wet zou zijn, zou het allemaal nog erger kunnen zijn. Het is mogelijk, maar bewijs is er niet voor. Juist nu er een wet bestaat, is het aanlokkelijk voor bezuinigende overheden om te kijken hoe ver ze kunnen gaan om er nog net aan te voldoen. En dat is héél ver. De wet gaat uit van drie harmonieus samenwerkende overheidslagen, maar dat is helaas vaak een fictie, zoals ook de beide HEC-rapporten over de Stichting Bibliotheek.nl (BNL) al lieten zien. Ook interessante lectuur voor de KB, die nu met dezelfde problemen te maken krijgt als destijds BNL en daar, blijkens af en toe wat stresserig gedrag op 19 mei tijdens de KB-OB-dag, nog een beetje aan moet wennen. Dat was met name het geval toen het ging om de eisen van uitgevers inzake de tariefstelling van bibliotheken als voorwaarde voor lenen van e-books bij de digitale bibliotheek. Daar maakt de KB de bibliotheken niet blij mee. Maar ook hier geldt: je kunt niet de boodschapper, in dit geval de KB, de schuld geven van het feit dat “de digitale bibliotheek” een rare bibliotheek is.

Draaideur-adviseurs
Ondertussen is de Stelselwet, net als jarenlang de er aan voorafgaande bibliotheekvernieuwing, een mooie bron van inkomsten voor de ABC- t/m XYZ-groep. In dit soort organisaties lopen ook draaideur-adviseurs rond, dat zijn mensen die dan weer eens gemeenten of provincies adviseren en dan weer eens bibliotheken of POI’en van hun inzichten voorzien.

Dit staat in de WWW van juni 2016. Ook veel nieuws daar.

Read more…

Via Cubiss:

Cubiss organiseert in samenwerking met het SIOB en het PSO Platform Leven Lang Leren/Laaggeletterheid, de landelijke Conferentie Bibliotheek en Laaggeletterdheid op 11 november a.s. De conferentie vindt plaats in het Museumkwartier in Den Bosch.

Het programma is nog in ontwikkeling, maar de volgende thema's zullen in ieder geval aan de orde komen:

  • Gemeentelijke taalnetwerken;
  • Ouderparticipatie; 
  • Werken met vrijwilligers;
  • Samenwerking met het UWV en met het bedrijfsleven;
  • Samenwerking met Taal voor het Leven (de bibliotheek als taalhuis);
  • Digitale vaardigheden (Mediabar, Klik & Tik, Digisterker).

Evenals in voorgaande jaren, belooft het weer een interessante dag te worden. Lees hier het verslag van de voorgaande conferentie.

Afbeelding

Read more…

Rondom 10 ers - The day after..........

Kan gaming een middel zijn in de strijd tegen de laaggeletterdheid? Dat was de vraag die centraal stond tijdens de afsluitingsbijeenkomst van 2 jaar subsidie in het kader van de laaggeletterdheidsbestrijding. De vorm: Rondom 10. Onder de bezielende leiding van Cees Grimbergen werd de vraag uitvoerig aan de orde gesteld. Een forum van deskundigen uit de gamewereld, de politiek, het onderwijs en de bibliotheek zette de eerste toon en vervolgens werden de 120 aanwezigen uitgedaagd om mee te praten. In mijn vooruitblik vertrouwde ik mijn visie al aan in mijn blog aan lezers toe. Die is door Rondom 10 onveranderd gebleven overigens. Ik had deze mening nog wel sterker willen vertegenwoordigen - maar dat terzijde. De discussie kwam wat traag op gang. Gelukkig kwamen er redelijk tegengestelde meningen naar voren, waardoor er wat vuurwerk de lucht in ging. Ik denk dat het merendeel van de aanwezigen vond / vindt dat gaming niet direct bijdraagt tot geletterdheid. Had veel te maken met het feit dat de stelling uitgelegd werd als: leren mensen door games lezen? Dat kan natuurlijk wel: maar dan moeten het serieuze op het onderwerp gemaakte games zijn. Naar mijn idee moest het daar niet omgaan. Mensen die de taal niet beheersen leren door games in brede zin natuurlijk niet lezen. Het lukte mij niet zo goed om de discussie naar een breder perspectief te trekken. Ik had gaming willen neerzetten als een onderdeel van het 4you! concept. En vandaaruit had de stelling besproken moeten worden. 4you! - Een concept met uiteindelijk leesbevordering voor niet zo grage of zwakke lezers tot doel. In mijn vorige blog probeer ik dat kader te schetsen:- games als middel tot het creeren van een op jongeren gerichte omgeving- games als middel om het zelfvertrouwen op te krikken in voor hen niet vertrouwde omgeving- games als medium waardoor je leesvoorwaarden kunt verbeteren: woordenschatontwikkeling, activiteiten rond het medium waarin taal/leesontwikkeling een rol speelt.De tegenstanders van het idee waren overigens geen tegenstanders van games / gaming in de bibliotheek. Dat geluid heb ik niet gehoord. Wordt meer en meer gemeengoed. De tegenstandes twijfelden jammer genoeg zelfs aan het argument dat gaming een bijdrage kon leveren aan de leesvoorwaarden. In de presentatie van Jolanda Hugens (Bibliotheek Capelle ad IJssel), die vertelde over een workshop waarin games en boeken samen worden gebracht werd hiervan een heel prima voorbeeld gegeven. Aan de hand van overeenkomsten en verschillen, met boeken als inspiratiebron maakten jongeren een verhaal voor een game. Zal zodra de presentaties op de website van ProBiblio staan, een link naar deze presentie maken.Een ander punt is voor mij het feit dat niet duidelijk kon worden gemaakt dat het bij 4you! gaat om preventie van laaggeletterdheid. Dat het gaat om de zorg voor die groep jongeren die wel eens de laaggeletterden van de toekomst kunnen worden omdat ze steeds minder lezen en ik schreef het al vele malen eerder - met lezen is het use it or loose it! Het gaat niet om die laaggeletterden die cursussen volgen op nederlands te leren lezen en schrijven. Daarvoor hebben we het lees- en schrijf!-punt (of Anders Lezen Punt of NL-Plein).Ik wil niemand te kort doen, maar voor de discussie was het prima om figuren als Anton Molenaar (leefbaar Rotterdam) en Eppo van Nispen tegenoverelkaar te hebben. Voor de forumleden was het niet eenvoudig om een rol te blijven spelen in de discussie. De zaal werd nl. steeds betrokkener.Het is weer echt op zijn Conny's zeg: eerst alleen maar aandacht voor wat ik anders had gewild. 52 - En nog heb ik dat niet afgeleerd. Want eeuwige roem voor de aanwezigen die hun stem lieten horen. Het was een goede bijeenkomst: mensen deden mee, waren betrokken, er werd genetwerkt en gegamed. Tijd was er weer te kort. Ik vond Cees een goede gespreksleider. Vraagt door, was betrokken, creerde betrokkenheid en had zich goed voorbereid. Prettig ook dat hij de hele bijeenkomst bleef. Absoluut een toegankelijke BN'er.Binnenkort zal op de site van ProBiblio een beeldverslag te zien zijn. Ook die link zal ik tzt neerzetten.Tuurlijk een lekkere lunch, prima locatie Naturalis - behulpzaam, goed bereikbaar. The game syndicate pakte weer goed uit met PSP's, guitar hero, WII's en Playstations. Maakte de ruime ochtendbijeenkomst compleet. Een conclusie is er niet getrokken en is er ook niet te trekken. De universiteiten van Leiden en Delft waren aanwezig. Wie weet wordt daar de stok opgepakt en wordt er onderzoek gedaan naar de invloed van games op de leesvaardigheid. Zou zo prettig zijn wat wetenschappelijke onderbouwing. In het beeldverslag ook wat meer aandacht voor de presentaties die te volgen waren. TGS, in de persoon van Jeroen Kraak sprak over de praktijk van gaming in de bieb, Barbara van Dongen, bibliotheek Rijswijk gaf praktijk voorbeelden, Margreet van den Berg sprak over verschillende vormen om games in te zetten in de strijd tegen de laaggeletterdheid en Jolanda Hugens noemde ik in deze blog al.Snel ingepakt, (en gered door Brabante ROC gasten bij Rondom 10 want ik dacht naar Den Haag te moeten) vertrok ik naar Vlaardingen - naar de nieuwjaarsbijeenkomst van de stichting lezen en schrijven. Tijdens de bijeenkomst in Vlaardingen werd het Taalkr8-boekje ter promotie van Taalkr8 dagen aangeboden aan de staatssecretaris van OC en W. Ook dat boekje is mede mogelijk gemaakt door het ZH laaggeletterdheidsproject........maar wat jammer dat de St Lezen en Schrijven dat even vergat te vermelden. Tja: je kan niet alles hebben.Meer weten over het onderwerp en deze Rondom 10? Lees de blog van Martijn van den Berg...........
Read more…

MLP ja of nee? Speciaal voor Rob Bruinzeels.......

Prestatiesbasisvaardigheden hoofdstuk 10 1 .pdfWat is de branche aan het denken, aan het zoeken, aan het dwalen. Umbrie, kloosters, peptalkstudiedagen, sprekers van ver, werknemers uit allerhande branches. Waar gaan we heen? Hoe? Wat inspireert? Wat mij opvalt is dat binnen deze zoektochten het ene project het andere nog al een afserveert. Krachten bundelen blijft moeilijk. Nu hoorde ik dat Rob Bruinzeels tijdens een van die bijeenkomsten aangaf het Makkelijk Lezen Plein niet zo te zien zitten, omdat hij vindt dat kinderen daar als stupide worden behandeld. Ik ken Rob niet persoonlijk. Maar zijn naam is natuurlijk bekend. Hij hoort toch wel bij de early adapters in het vak. Heel graag zou ik eens met hem over dit onderwerp doorpraten.Ik ben namelijk een heel andere mening toegedaan.Het MLP (en ook andere concepten voor zwakke lezers) gaan juist heel erg uit van de groep waar ze voor willen werken. Daarbij wordt de groep juist ongelooflijk serieus genomen. Door deze concepten ontstaat voor de doelgroep, die niet literair competent is een toegangspoort tot de bibliotheek, tot lezen, tot jezelf informeren. Samenwerking met de omringende volwassenen maakt dat er mogelijkheden ontstaan. En het is een groep die de aandacht van de bibliotheek verdient. Het is een groep die ons meer nodig heeft dan andere groepen, omdat ook zij moeten functioneren in een informatiemaatschappij waarin de basisvaardigheden taal en lezen hot zijn. Het onderwijs alleen komt er niet uit. De handen moeten in 1 want het aantal zwakke lezers groeit. Zie hoofdstuk 10 van het bijgevoegde onderwijsverslag 2006-2007.En om dit tij te keren is woordenschatontwikkeling is zo belangrijk. Juist daarom doet lezen er voor die groep zo toe. Want: woordenschatontwikkeling wordt vooral gevoed door lezen (Cunningham en Stanovich, 1998). Het MLP is een middel tot gerichte leesbevordering waarbij samenwerking met het onderwijs en ouders natuurlijk logisch moet zijn.Weet je het kan natuurlijk best dat Rob uit ervaring spreekt. Dat hij in zijn rijke kennis van bibliotheken, heeft gezien dat er MLP's zijn die kinderen stupide behandelen. Onmiddellijk bij de kladde pakken Rob die bibliotheken. Sluiten, niet certificeren. Personeelsleden die dat doen er op aanspreken of onmiddellijk ontslaan.Als zijn mening echter gevoed wordt door een verkeerde kennis van het concept, dan daag ik hem uit om eens te praten met kinderen die het MLP gebruiken of met leerkrachten, ouders die kinderen met een leesprobleem moeten begeleiden. Hij zal zien dat het meevalt..........En als hij ideeen heeft om de aanval tegen de leesproblematiek nog beter aan te pakken: vul aan dat MLP concept. Graag, want hoe meer kinderen de problemen achter zich kunnen laten, hoe beter!
Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix