Blogs

groningen (6)

"Voor de online campagne wordt er gewerkt met sponsored story's, die geproduceerd worden door social influencers in samenwerking met de bibliotheek. Zij verspreiden deze content via verschillende social media kanalen.” Dat lees ik op de site van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB). Eind oktober start de campagne “De bibliotheek maakt je rijker”, in de vorm van “outdoor- en online promotie”. Wie was de opdrachtgever? Dat was de actielijn positionering en marketing uit Route 2020 van de VOB. Actielijnen kunnen blijkbaar opdrachten geven. Wie nam de opdracht aan? Dat is Trendsactive, een “trend interpretation agency” dat in Utrecht (“Joetrekt”) zetelt. En betaald wordt uit het te veel aan vermogen dat de VOB nog had. In week 40 ontvangen alle bibliotheken de “communicatietoolkit”.

Op een site van de Taalunie lees ik dat de week van 8 t/m 15 oktober de week van het Nederlands is. In een VOB-retweet zie ik dat er voor het “outdoor”-gedeelte drie posters komen: Kansrijk: “Nieuwe Nederlanders vergroten hun kansen met onze taalcursussen” (Gelukkig geeft de VOB zelf geen taalcursussen), Belangrijk: “… en ze leest nog lang en gelukkig dankzij onze vrijwilligers” (Voor lezen hebben we geen bibliothecarissen nodig) en Vindingrijk: “De Bieb is dé uitvinding als je iets leuks wil doen na school” (Nederlands leren op school is erg vervelend, maar gelukkig is de Bieb er nog voor de leukigheid).

Laten we hopen dat er ondanks de “social influencers” in 2020 nog wat behouden zal zijn van openbaar bibliotheekwerk in plaatsen en gebieden als ChaamDordrecht, Lingewaard, Lopik, Oirschot, de Oosterschelderegio, Rivierenland, Vlissingen, West-Friesland en Zwartewaterland. Ondertussen zal de Taalunie ontdekt hebben dat weekjes van het Nederlands niet helpen en heel 2020 hebben uitgeroepen tot jaar van de Nederlandse taal. Maar op bibliotheekwerk hoeft zij niet te rekenen.

Het bovenstaande is te vinden in de WWW van oktober 2016. Daarin verder weer het maandelijkse nieuwsoverzicht en opinie.

Read more…

WWW juni 2016: Stelselwet bron van frustratie

Volgens mr. drs. Alwien Bogaart van de DSP-groep biedt de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) veel ruimte voor interpretatie, “wat niet snel leidt tot een situatie waarin apert duidelijk is dat een interpretatie zich niet correct verhoudt tot de wet.” En: “De wettelijke taken zijn op hoofdlijnen benoemd, definities ontbreken en de rolverdeling tussen de onderscheiden netwerkpartners (Koninklijke Bibliotheek, provinciale ondersteuningsinstellingen en lokale bibliotheken) is op voorhand niet steeds duidelijk. Normen met betrekking tot omvang en kwaliteit ontbreken.”
Hij zegt dit in een adviesrapport voor de provincie Groningen, die graag wil weten of haar interpretatie van de Stelselwet juist is. Die interpretatie zou een forse bezuiniging inhouden op de provinciale subsidie aan Biblionet Groningen en zij zou de Groninger gemeenten, bij gelijkblijvende dienstverlening, met veel hogere kosten opzadelen.

Graatmager
De heer Bogaart heeft gelijk en ik kan het nog sterker vertellen: de Wsob verplicht gemeenten niet een bibliotheek in stand te houden en een provincie niet een provinciale ondersteuningsinstelling (POI) overeind te houden. De wet is geen Bibliotheekwet maar slechts een stelselwetje. We hebben te maken met een graatmagere wet, een wet vol goede bedoelingen maar meer ook niet. De wet kent geen instandhoudingsverplichtingen en geen sancties, ik heb het meermalen geschreven. De Nederlandse politiek wilde daar niet voor kiezen. Daardoor kan ook een gemeente als Lopik rustig met Karmac in zee gaan. En met een piepklein beetje moeite ook nog aan het stelselwetje voldoen, want, zoals Bogaart terecht zegt, kwaliteitsnormen ontbreken.

Boodschap en boodschapper
Natuurlijk krijgen mensen als Bogaart en Theo Doreleijers van Karmac veel kritiek over zich heen vanuit het reguliere openbare bibliotheekwerk. Maar dat is: de boodschapper de schuld geven. Ik begrijp de boosheid, maar deze wet is, doordat mensen er steeds maar weer meer van verwachten dan er feitelijk inzit, nu eenmaal een bron van frustratie voor wie graag wettelijke bepalingen had willen zien voor goed openbaar bibliotheekwerk. In Haagse kringen – ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Koninklijke Bibliotheek (KB), Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) - is het gebruikelijk te zeggen dat het beter is een wet te hebben, hoe mager dan ook, dan helemaal geen wet. Want als er helemaal geen wet zou zijn, zou het allemaal nog erger kunnen zijn. Het is mogelijk, maar bewijs is er niet voor. Juist nu er een wet bestaat, is het aanlokkelijk voor bezuinigende overheden om te kijken hoe ver ze kunnen gaan om er nog net aan te voldoen. En dat is héél ver. De wet gaat uit van drie harmonieus samenwerkende overheidslagen, maar dat is helaas vaak een fictie, zoals ook de beide HEC-rapporten over de Stichting Bibliotheek.nl (BNL) al lieten zien. Ook interessante lectuur voor de KB, die nu met dezelfde problemen te maken krijgt als destijds BNL en daar, blijkens af en toe wat stresserig gedrag op 19 mei tijdens de KB-OB-dag, nog een beetje aan moet wennen. Dat was met name het geval toen het ging om de eisen van uitgevers inzake de tariefstelling van bibliotheken als voorwaarde voor lenen van e-books bij de digitale bibliotheek. Daar maakt de KB de bibliotheken niet blij mee. Maar ook hier geldt: je kunt niet de boodschapper, in dit geval de KB, de schuld geven van het feit dat “de digitale bibliotheek” een rare bibliotheek is.

Draaideur-adviseurs
Ondertussen is de Stelselwet, net als jarenlang de er aan voorafgaande bibliotheekvernieuwing, een mooie bron van inkomsten voor de ABC- t/m XYZ-groep. In dit soort organisaties lopen ook draaideur-adviseurs rond, dat zijn mensen die dan weer eens gemeenten of provincies adviseren en dan weer eens bibliotheken of POI’en van hun inzichten voorzien.

Dit staat in de WWW van juni 2016. Ook veel nieuws daar.

Read more…

Het ICT-Meerjarenplan 2010-2014 van de Universiteit van Groningen is een blauwdruk voor de IT-uitgaven in de komende vijf jaar op het gebied van ICT en innovaties. Het plan omvat vijf gebieden waarin ICT wordt toegepast onderzoek, onderwijs, wetenschappelijke informatie, organisatie en infrastructuur.
ICT-Meerjarenplan 2010 - 2014 [PDF]
Over PurpleSearch :
 • p.22: De strategische ICT-commissie stelt voor om een impuls te geven aan de ontwikkeling van de zoekmachine PurpleSearch voor de komende planperiode ....
 • p.22:

  De hoeveelheid beschikbare wetenschappelijke informatie is het afgelopen decennium enorm toegenomen. Het is voor gebruikers een moeilijke en soms onmogelijke opgave om de juiste weg in al die informatie te vinden.

  De toegangsmogelijkheden tot informatie zijn weliswaar de afgelopen jaren sterk verbeterd door nieuwe searchmechanismen en navigatietools, maar het hanteren hiervan vergt nog steeds veel inspanning en veel instructie. Om die reden wordt landelijk en internationaal gewerkt aan verbetering van navigatie- en zoekinstrumenten. De Groningse bijdrage hieraan wordt gevormd door PurpleSearch, een applicatie die gelijktijdig toegang biedt tot en

  zoekacties verricht in onder meer bibliotheekcatalogi, externe online databases, websites en repositories. PurpleSearch ondersteunt gebruikers op adequate wijze bij het vinden van informatie met gebruikmaking van allerlei web 2.0- en bibliotheek 2.0-technieken. De

  applicatie geeft op Google-achtige wijze leiding aan het zoekproces en doet daarbij allerlei nuttige suggesties (recommanderfunctie). Daarnaast kan PurpleSearch allerlei andere faciliteiten gaan bieden, zoals snelle berekening van impactfactoren, toevoeging van abstracts,

  samenvattingen, boekbesprekingen etc. Uiteindelijk kan PurpleSearch gaan fungeren als een gepersonaliseerd zoekinstrument met mogelijkheden van persoonlijke attendering. Landelijk en internationaal heeft PurpleSearch de aandacht getrokken; het is ingebracht in het

  Innovatieplatform van het Samenwerkingsverband van Nederlandse universiteitsbibliotheken UKB; tevens bestaat er belangstelling voor bij leveranciers van lokale bibliotheeksystemen.

  Het is de bedoeling PurpleSearch verder te ontwikkelen waarbij moet worden gedacht aan:

 • incorporatie van al bestaande technieken voor metadataverrijking,

 • incorporatie vandisciplinespecifieke aanpassingen van de recommander-functie en

 • het uitbouwen van PurpleSearch als een van de kernen van de bibliotheekarchitectuur (incorporatie van de OPC en de repositories).

 • p.23:

  Aanbeveling 16:

  De commissie beveelt aan voor de verdere ontwikkeling van PurpleSearch 1,5 fte extra menskracht te financieren, gedurende 2 jaar, dat wil zeggen k€ 225.

  Dit is goed nieuws voor de verdere ontwikkeling van PurpleSearch.

De blog PURPLESEARCH.wordpress.com zal publiceren over het proces en over relevante onderwerpen van zoektechnologie en tools.

Ik kan verder nog melden dat de CMB van het UMCG samenwerkt met de makers om het relevante medische deel zo optimaal mogelijk te laten werken voor de studenten, onderzoekers en medische staf van het UMCG. Hier gebruikt men nu -naast PurpleSearch- ook RUGCombine.
Geïnteresseerd? Neem contact met ons op voor een demo-account:

Other plans related to the Library:

Read more…
Uit de samenvatting:

Kees Westerkamp, docent Informatiedienstverlening en -management / Media &
Informatiemanagement aan de Hanzehogeschool Groningen, realiseert zich de dynamiek van de
openbare bibliotheek sector en krijgt diverse signalen dat er behoefte is aan kwalitatief (nieuw)
personeel. Dat er in de adviesraad gesproken is over een mogelijke nieuwe opleiding en
opleidingsvorm voor bibliotheekmedewerkers heeft de directe aanleiding gegeven om dit nader te laten
onderzoeken.

Opdracht
Het doel van de afstudeeropdracht is om de opdrachtgever te adviseren of IDM Groningen /
Hanzehogeschool de mogelijkheden heeft om een opleidingsaanbod te verzorgen voor de openbare
bibliotheekmedewerkers van de drie noordelijke provincies van Nederland.

De formele probleemstelling
“Welk HBO-opleidingsaanbod zou IDM Groningen / Hanzehogeschool in potentie kunnen verzorgen
voor de (nieuwe) medewerkers binnen de openbare bibliotheken, in de drie noordelijke provincies van
Nederland.”

Read more…

Kijk eens mam: ik studeer al!

Kijk eens mam!

Ook dit jaar stond de Universiteitsbibliotheek Groningen weer op de KEI-markt, de informatiemarkt waarmee de eerstejaarsintroductieweek weer van start ging.Enkele honderden eerstejaarsstudenten lieten zich vrolijk fotograferen in een nauwkeurig nagebouwd decor, voorstellende een gemiddelde tafel in een UB-studiezaal na een dag intensief gebruik! De foto's zijn verzameld op de traditionele UB-KEIsite, zodat ongeruste ouders in den lande hun kind kunnen terugzien en tevreden vaststellen:Gelukkig: ze is al hard aan de studie!* Alle foto's bij elkaar: Kijk eens mam, ik studeer al!
Read more…
De bibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen begeeft zich voorzichtig in de richting van Bibliotheek 2.0... Ons cartoonfiguurtje 'De Bibliothecaris' manifesteert zich vooralsnog bescheiden op diverse sociale netwerkomgevingen.Op Netvibes is een aparte 'universe' (startpagina) gestart, die als portal fungeert voor de 2.0-bezigheden van de bibliotheek. Op de startpagina zijn onder meer speciaal gemaakte zoekvenstertjes te zien voor directe zoekacties in de Catalogus, Livetrix en onze elektronische bestanden. Het tweede tabblad heet 'De Speeltuin'. Hiervandaan kun je direct naar de pagina's van De Bibliothecaris op YouTube, Hyves, Flickr... en uiteraard is er de mogelijkheid te chatten met De Bibliothecaris!
Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix