Blogs

gebouwen (2)

Vast niet het antwoord waar u op hoopte

Vanaf het begin van dit jaar is er bijna elke dag nieuws uit bibliotheekland. Van slecht geschreven artikelen tot rapporten over oude wijn in een nieuwe zak.  Over moedige raadsleden en directeuren met grootheidswaan.
Vorige maand verscheen al het voorstel voor de nieuwe bibliotheekwet, en het rapport van Commissie Cohen.  Een rapport over de toekomst van de bibliotheek. Een toekomstperspectief die als houvast kan dienen voor bibliotheken en de overheid. Dus geen rapport voor de bibliotheekmedewerker maar voor de buitenwacht. Een documentje als aanzet tot een mogelijke discussie over de invulling van de bibliotheek.

Beweging
Zowel de nieuwe bibliotheekwet, diverse krantenartikelen als  ook het rapport van Commissie Cohen zijn geschreven vanuit een bepaalde beweging binnen bibliotheekland waar ik niet bij hoor. Iedereen is het er over eens dat de fysieke bibliotheek bestaansrecht heeft maar dan volgen allemaal gebouw afhankelijke tussenvormen en bedenksels die nergens op slaan. En vaak door bezuinigingen  geheel niet realistisch zijn.

Job ziet
In het voorwoord van het rapport ziet Job Cohen in grote steden prachtige nieuwe bibliotheekgebouwen. En vreemd genoeg ziet hij ook wijkbibliotheken die het centrum zouden moeten vormen van allerlei activiteiten.  Terwijl ik heel veel steden en dorpen zie die nieuwe bibliotheekcentrales neer zetten die ten kosten gaan van de wijken. Ik zie plaatsen waar de bibliotheek nog amper is  terug te vinden in de wijken.

Marktplaats
Wethouder Weijers  van gemeente 's-Hertogenbosch en zijn ambtenaren zullen in ieder geval een herkenbaar woord in het rapport terug vinden. Het toverwoord voor elke hyper moderne bibliotheek die nog gebouwd  moet worden. De bibliotheek als hedendaagse Agora (Marktplaats voor kennis). Het zijn jeukwoorden die bij een bepaalde stroming horen binnen bibliotheekland die voortborduren op heden en verleden terwijl de toekomst om andere denkbeelden vraagt.

Mega
Een grote megabibliotheek is alleen voorbehouden aan de hoofdstad (internationale uitstraling) en belangrijke studentensteden. Dit mag nooit betekenen dat ook daar buurten en wijken in de verdringing komen omdat de megabibliotheek geld opslokt. Andere steden of dorpen kunnen wat mij betreft gaan samenwerken met die megabibliotheken maar horen pas op de plaats te maken. Zeker geen miljoenen gaan  besteden aan prestigieuze projecten die meestal alleen het ego van een wethouder strelen.

Met megabibliotheken, commercieel vormgegeven niet-commerciële boeken en ontmoetingshubs en geld verslinden commissies help je de problemen in de maatschappij niet verder. Praat liever met bibliotheekmedewerkers en directies die al innoverend denken en midden in de samenleving staan.
Ook ouderwets denken over eigen bibliotheekvestigingen in de wijken is een verkeerde afslag. Bibliotheken moeten niet meer denken dat ze alles kunnen, men zal keuzes moeten maken. Specialiseren met de informatiefunctie als uitgangspunt in een lokale context.

Bron
En dan is er nog een content angst in bibliotheekland. Veel bibliotheken verwijzen liever door naar andere bronnen dan zelf de bron te willen zijn. Men zegt dan dat er al genoeg content is op het internet. Zelf creëren is voor die mensen zinloos. Voor minder geschoolde groepen binnen onze samenleving is er echter weinig te vinden, en voor hen is zoeken ook het moeilijkst. Alleen doorverwijzen naar andere bronnen zonder ook goed uitleg te geven wat er staat is voor deze groepen te beperkt. Hier ligt wel-degelijk een rol voor de bibliotheek om doelgroep gericht content te creëren. Alleen maar denken in fysieke stenen is echt te beperkt.

De toekomst van de bibliotheek begint niet bij een rapport, een blogje of de politiek. Het begint bij vragen uit de samenleving. Voor de samenleving doen we ons werk, en alleen de samenleving bepaald de toekomst, licht ze dan ook juist voor!!

Read more…

De VOB schrijft in haar strategie 2012-2016 (DE BIBLIOTHEEK LEVERT WAARDE), dat de bibliotheek een gebouw blijft met een collectie. Maar waarom moet de bibliotheek een gebouw zijn? Is het niet waardevoller uit te gaan van een Bibliotheek als een mobiele innovatieve organisatie? Een sterke partner die kennis in huis heeft over fysieke en digitale bronnen. Met een verankering in de hedendaagse samenleving. Een organisatie die gebruik kan maken van een lokale, regionale en landelijke collectie (Fysiek/ digitaal). Dit blog verscheen op 10 juni 2013 op jjjheessels.nl.


Geef de maatschappij het heft in handen en faciliteer. Bibliotheken verdwijnen uit wijken en laten veelal een gapend gat achter. Men verkiest om in te zetten op vlaggenschepen in de binnenstad terwijl wijken wegkwijnen door het verdwijnen van faciliteiten. Er zijn welwillende burgers die in een dergelijk gat springen, een goed voorbeeld is de Leeszaal in Rotterdam, maar ook de Flexbieb in de Amsterdamse wijk IJburg. In plaats van dit soorten initiatieven vanuit de bibliotheek met argusogen gade te slaan kan men inzetten op samenwerking. Samen zorgen voor een leefbare wijk door uitwisselen van kennis en waar nodig overgaan tot faciliteren van diensten.
Soms heb ik het idee dat de bibliotheekmedewerker het liefst veilig blijft zitten tussen de boekenkasten en balie, terwijl er een land te behalen valt door daar aanwezig te zijn waar je doelgroep ook is. Het is te veel van kijk ons eens van alles willen maar te weinig van kijk ons eens willen delen.

Vreemd genoeg begrijpen ze het soms wel.  De Bibliotheek op School mag intussen wel tot een succes verhaal worden gerekend.  Een concept dat (zolang het papieren boek er nog is) best bejubeld mag worden.  En ook op een iets langere termijn overlevingskansen heeft door nieuw te ontwikkelen producten op het gebied van mediawijsheid binnen de basisschool. Ook producten om binnen het middelbaar onderwijs aan de slag te gaan is een goed gekozen weg. Vreemd blijft het dan ook dat men zo halsstarrig blijft in zetten op te grote vlaggenschepen in steden en dorpen.

Innovatief is het niet om studieplekken te gaan faciliteren, dus dat mensen in de bibliotheek komen werken, koffie drinken en verder de inhoud links laat liggen. Innovatief is wel om die mensen juist actief deel te laten nemen aan de bibliotheek. Het faciliteren van die studieplekken zou ook kunnen gebeuren door externe partners die hier al ervaring mee hebben.
De bibliotheek van de 21ste eeuw zal veel meer een faciliterende kennis delende organisatie moeten worden die op meerdere plekken in een stad aanwezig kan zijn om te zorgen dat grote groepen mensen op een laagdrempelige manier bij de juiste informatievraag geholpen kan worden.

Ik wil geen bibliotheekgebouwen redden of schrijven hoe fantastisch het is dat gemeenten miljoenen over hebben voor nieuw te bouwen bibliotheken. Ik wil schrijven over innovatieve bibliotheekorganisaties die denken vanuit kansen niet vanuit vierkante meters, klanten en schaalvergroting

Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix