Blogs

bredebieb (6)

Duidelijk is dat gebrek aan goede informatie, gebrek aan adequate opinievorming en gebrek aan open debat als basis voor gedragen besluiten tekenen zijn van niet slim omgaan met de onvermijdelijke spanningen. Wat openbare bibliotheken in de samenleving willen bevorderen (opinievorming en debat, goed geïnformeerde mensen) laten ze na als het om henzelf gaat. Dat schrijf ik o.a. in de WWW van juli 2015 , naar aanleiding van het aannemen tijdens de laatste VOB-vergadering van wat ik een "malle motie" noem.

Verder weer een overzicht van het nieuws.

Read more…

Bredebieb Community

Uitnodiging thematafel Informele Educatie (5/03)Hierbij nodigen we je van harte uit om deel te nemen de thematafel Informele Educatie en in gesprek te gaan met branchevreemde partners. De thematafel vindt plaats op 5 maart 2015 bij Bibliotheek Rozet in Arnhem.
Let op: er is voor de thematafel een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!!

 

Informele educatie

Afgelopen maand is de nieuwe Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) ingevoerd. De verplichte inkoop door gemeenten bij de ROC’s wordt stapsgewijs afgebouwd. Dit betekent dat er een nieuw speelveld zal ontstaan. Informele educatie kan een belangrijke bouwsteen zijn in de zelfredzaamheid en participatie van mensen. Gemeenten zullen dan ook het speelveld van informele educatie in samenhang met de opgave van de transities vormgeven.
 
Tegelijkertijd heeft Sander Dekker, staatssecretaris Onderwijs, het proces en de oogst van Onderwijs2032 deze week uitgerold (zie bijgevoegde boom uit de Volkskrant van 12 februari). Een goede positionering van biebs op het gebied van informele educatie vergt een duidelijk onderscheidend (en aanvullend) aanbod ten aanzien van de formele educatie: het bekostigd onderwijs. Hoe kunnen gaan we hiervoor zorgen?


 

Biebs zijn het centrum voor informele educatie

Biebs zijn bij uitstek het centrum voor informele educatie. De grootste toegevoegde waarde van de Bredebieb is het ontwikkelen van een behoeftegestuurde programmering met relevante publieke en private partners. De Bredebieb kan een geïntegreerd online en fysiek platform bieden met partnerorganisaties.

Sommige biebs hebben hierin al stappen gezet, of zijn zelfs gefuseerd met partijen als volksuniversiteiten. Er is echter nog een wereld te winnen. Dit thema biedt Bredebiebs enorm veel mogelijkheden. In de themasessie gaan wij met branchevreemde partijen en biebs vanuit een nieuw perspectief kijken naar de kansen van informele educatie voor de bieb.

 

Welke branchevreemde partners sluiten in elk geval aan?

 1. Helma Hoving (Zakelijk directeur Professional Learning & Development Universiteit Twente)

  Professional Learning & Development combineert kennis met uitdagingen van organisaties of functies;  vanuit de aanwezige kennis succesvolle oplossingen ontwerpen en oplossingen aandragen voor publiek en private organisaties waarbij HighTech Human Touch centraal staat.
   
 2. Simon Besteman (directeur ISPConnect en intitatiefnemer van Cloud Universiteit)

  De Cloud Uni is een samenwerking van werkgevers in de Internet sector, onderwijsinstellingen en overheden die erop gericht is om het tekort aan gekwalificeerd personeel in de snelgroeiende internet en cloud industrie op te lossen en het gat te dichten tussen het aanbod van het onderwijs en de vraag van de arbeidsmarkt.
  Simon ziet e-learning als de meest flexibele manier om kennis te verspreiden, met een veelvoud aan mogelijkheden om de juiste mensen op de juiste manier te raken.

   
 3. Joris Kok (commercieel directeur Rozet, Cultureel Centrum Arnhem).

  Joris Kok is sinds 1 juli 2014 commercieel directeur van Arnhem. Voorheen was hij onder andere directeur van adviesbureau KplusV en heeft zich veel bezig gehouden met maatschappelijk en cultureel ondernemerschap. Vanuit zijn huidige functie en de bagage uit het verleden heeft hij uitgesproken ideeën over hoe een Bredebieb informele educatie kan aanvliegen.

Waar en wanneer?

Locatie:        Bibliotheek Rozet in Arnhem (Kortestraat 16)
Wanneer:      5 maart van 13:00 - 17:00
Kosten:         €125,- (exclusief BTW)
                    Bredebieb lid 'Vernieuwer': 1 deelnemer gratis


 

Direct aanmelden

Je kunt zich op Bredebieb.nl direct aanmelden voor de thematafel of het Bredebieblab in maart. Je ontvangt binnen twee werkdagen een bevestiging van uw aanmelding.
Read more…

WWW januari 2015

Zes jaar lang, van 2009 t/m 2014, heeft OCW jaarlijks zo’n € 17 miljoen in Bibliotheek.nl en haar voorganger in 2009, de Projectgroep Bibliotheekinnovatie, gestoken. Voorlopig gaat dit verder in de Koninklijke Bibliotheek (KB) en daar komt dan in 2015 € 8 miljoen bij voor e-content (oplopend naar € 12,2 miljoen in 2018). Het kan heel goed zijn dat dit allemaal nuttig besteed geld was en is. Je kunt in elk geval zeggen dat het mooie werkgelegenheid heeft geschapen voor ICT-deskundigen.

Wat er nog meer over te zeggen is, staat in WWW van januari 2015. Daarin ook aandacht voor pensioenperikelen, Questum, Karmac, de OBA, de VOB-ledenvergadering van 11 december, Maarten Crump (Bredebieb), Floris Kolvenbach (Digital Film Center) en Joost Heessels (geen zombie).

Read more…

"Een landelijke, in een wet geregelde digitale bibliotheek die afhankelijk is van de luimen van uitgevers is een heel malle bibliotheek (niet in dezelfde mate als bij papieren boeken vrij om haar eigen tarieven vast te stellen en haar eigen collecties te kiezen – ook al wordt daar uiteraard gewoon voor de aanschaf en het leenrecht betaald). Je kunt je afvragen of de digitale bibliotheek, zolang e-books auteursrechtelijk niet gelijkgesteld zijn aan papieren boeken, eigenlijk wel helemaal aan de in de wet geformuleerde publieke waarde “onafhankelijk” voldoet. De landelijke digitale bibliotheek heeft trekken van een extra outlet voor uitgevers, ook leuk om mee te experimenteren, maar de vraag is of dat een taak van een onafhankelijke, betrouwbare, toegankelijke, pluriforme en authentieke bibliotheek moet zijn.

Ik zou zeggen: van tweeën één: of de gebruikers betalen een tarief voor de e-books (bijvoorbeeld € 20 voor 18 streams/downloads of andere bedragen, ook voor oudere e-books en ook voor gebruikers die geen lid willen zijn van een fysieke bibliotheek), maar dan gaat de onttrekking niet door of wordt die teruggedraaid. Of de gebruiker betaalt géén tarief en de vergoedingen voor uitgevers worden uitsluitend betaald uit het onttrekkingsgeld (€ 8 miljoen in 2015, oplopend naar € 12,2 miljoen in 2018) dat daarvoor ruim voldoende is."

Dit schrijf ik aan het eind van de WWW van december 2014 in een beschouwing over het feit dat er nog geen tarief of tarieven voor gebruik van de landelijke digitale bibliotheek zijn vastgesteld. De minister van OCW had de Tweede Kamer beloofd dat die tarieven er in het 4e kwartaal van 2014 zullen zijn. Ik heb een aantal direct-betrokkenen gevraagd hoe de stand is, maar de antwoorden zijn uiterst ontwijkend of nihil. Wat mij tot de niet gewaagde conclusie brengt dat men nogal wat verschillende belangen ziet. De vraag is hoe die tegenover elkaar worden afgewogen. Bovendien zijn ook de vragen wat nu eigenlijk precies “een landelijke digitale bibliotheek” is en wat het ding aan wie moet bieden nog niet beantwoord. Het is jammer dat er, naar analogie van de Vereniging van Reizigers Openbaar Vervoer, Rover, nog geen Vereniging van Openbare Bibliotheekgebruikers (VOBG) bestaat, want dan had die als allerbelangrijkste stakeholder flink invloed kunnen uitoefenen.

Meer hierover in de WWW.

Daarin ook het nieuws van de afgelopen maand en aandacht voor een essay uit The Economist met zonnige perspectieven voor het boek.

Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix