Blogs

bibliotheek (128)

Elke keer weer een feest als boekliefhebber: de opruiming van de afgeschreven boeken. Vandaag en morgen heeft de nieuwe bibliotheek in Almere een uitgebreide verkoop van afgeschreven boeken. Voor een euro per boek heb ik vandaag dubben ingeslagen. Ik ben vanmorgen een uur na de opening al gegaan en kon het niet nalaten vanmiddag nog een keertje te gaan om nog meer te scoren. Wat een aanbod en wat een prachtige boeken.

Lees het verslag en mijn 'score' op mijn blog: http://hendrik-jandewit.blogspot.com/2010/12/de-opruiming-van-afgeschreven.html.

Read more…

Kennisdelen in de digitale en fysieke bibliotheek.

Een jaar geleden toen het Haags beleidsplan Digitale bibliotheek werd uitgewerkt heb ik meegelezen en meegedacht over die Digitale bibliotheek en iets op papier gezet. Bij nalezen dacht ik: " interessant genoeg om dit (in aangepaste versie) te bloggen op bibliotheek20.ning. Ik vraag me namelijk nog steeds af waarom wij als bibliotheek niet meer fysieke en digitale faciliteiten (apps, ruimte) bieden aan bibliotheekleden. Ik ben benieuwd naar jullie gedachten hierover.

Klanten of Leden?

We komen uit een tijd waarin we uitgingen van de gedachte: de bibliotheek is er voor de klanten en gebruikers. Klanten en gebruikers associeer ik met individuen die iets betalen waarvoor ze iets ontvangen, die bediend en geïnformeerd willen worden, afwachtend en passief zijn. Bij leden krijg ik een associatie met mensen die horen bij een bepaalde groep, mensen die een interesse of hobby delen, actief zijn met elkaar, elkaar informeren, attenderen op, en verbonden zijn met.
Wanneer je klanten en gebruikers leden noemt, kun je plausibel maken dat je onderwerp en meewerkend voorwerp in bovenstaande zin voor elkaar vervangt en zegt: de leden zijn er voor de digitale bibliotheek.

Informatie?
Wat is informatie? Wie bepaalt wanneer iets informatie is? Welke informatie betrouwbaar is en welke niet? Wat en wie bepaalt de kwaliteit? Is het de taak van de bibliotheek om informatie te screenen en te filteren op betrouwbaarheid en kwaliteit? Is informatie iets wat ik alleen vind in studieboeken, en atlassen, alleen vind in de betere leesboeken of op de door erkende muziek organisaties uitgebrachte cd’s en dvd’s of op de door de bibliotheek verzamelde ‘betere, betrouwbare websites?

Kan de DB zich ten doel stellen een overzicht aan te brengen in de kolossale hoeveelheid informatie? Deze informatie efficiënt en effectief beschikbaar en bereikbaar te maken voor haar leden. Jonge bibliotheek leden zouden wanneer ze een werkstuk maken over ‘de poes’ zich niet eerst door 20 sekssites van Google moeten hoeven worstelen. Tegelijkertijd moet een bibliotheek lid voor zijn onderzoek naar ‘seks in het digitale tijdperk’ eveneens efficiënt bediend worden. Is het niet de taak van de DB om met up to date software en goede hardware de hoeveelheid aan informatie overzichtelijk en inzichtelijk te maken en te houden. Informatie experts aan te stellen die actuele kennis van zaken hebben trendwatcher en intermediair zijn in de digitale en fysieke omgeving,

DB communities.
Wanneer de bibliotheek haar klanten en gebruikers ook letterlijk als leden van haar organisatie beschouwd, kan de DB ten dienste van die leden staan en tegelijkertijd ontstaat er ruimte waarbinnen leden ten dienste staan van de DB.
Ik stel me dan bijvoorbeeld voor dat de DB templates met toepassingen beschikbaar stelt voor haar leden. Op die manier biedt zij hen de mogelijkheid een DB community te starten of daarvan lid te worden.
In een DB jazz community bijvoorbeeld, worden zij geïnformeerd door de DB en DB medewerkers, over op handen zijnde concerten, festivals, cd en dvd opnames, artikelen in kranten en jazz bladen. Tegelijkertijd hebben zij de mogelijkheid elkaar en de DB te informeren en opmerkzaam te maken op jazz optredens, bijzondere cd registraties, jazz filmpjes op youtube, eigen collecties en opnames etc. De DB en DB leden van bibliotheken uit Amerika, (Berklee music college and library) Japan, Engeland etc met interesse in jazz muziek, maar ook jazz studenten en musici kunnen lid worden van deze DB jazz community.
In het verlengde van deze digitale community, krijgen leden in de fysieke bibliotheek ruimte en middelen om activiteiten te ontplooien. Ik denk daarbij aan door leden zelf georganiseerde fysieke en virtuele meetings, lezingen workshops, concerten. De DB en de fysieke bibliotheek grijpen op die manier in elkaar waardoor een ruimte ontstaat waarbinnen ontmoetingen en het uitwisselen van informatie met DB community leden van over de hele wereld mogelijk wordt.

De bibliotheek kan op deze manier digitaal en fysiek ruimte bieden aan de meest uiteenlopende bibliotheek communities. Van een DB community met meisjes die gek zijn op paarden tot een community van jongeren die met elkaar de betekenis van de ramadan willen doorgronden. Met elkaar zorgen bibliotheek en leden op die manier voor een inspirerende culturele, ruimte waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, informeren en geïnformeerd worden, onderwijzen en onderwezen worden.

Read more…

Het volgende bericht kwam ik tegen in Google Alert:

Vrijdag 19 november 2010 was de afstudeerpresentatiedag van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst

Tijdens deze dag presenteerde een ‘cohort’ afstudeerders de stand van zaken van hun afstudeerproject aan de Academiegemeenschap. De afstudeerders zitten op ongeveer 2/3e van hun afstudeertraject.

Een van de studenten, Maarten Tenten (A) – presenteert De Centrale Bibliotheek als Daklozencentrum Rotterdam.


Daklozencentrum Afstudeerpresentatiedag RAvB 19-11-2010 Maarten Tenten


Omschrijving opgave

De geschiedenis leert ons dat er altijd mensen, tijdelijk of permanent, gekozen of ongekozen, zonder structurele beschikking over een eigen woonvoorziening zijn geweest. De gedachte binnen de huidige (Rotterdamse) politiek dat dit maatschappelijke probleem in een korte periode permanent kan worden opgelost, lijkt me dan ook niet erg realistisch.

Daklozenopvang is in Nederland voornamelijk geplaatst in hergebruikte panden die oorspronkelijk niet ontworpen zijn voor deze functie. Vaak betreft het tijdelijke locaties. Nieuwe opvangcentra kunnen rekenen op weerstand uit de omgeving: not-in-my-backyard.

In Rotterdam bevinden de meeste opvanglocaties zich buiten het centrum. Bewust uit het zicht van de centrumbezoeker. De aanwezigheid van daklozen, ook al zijn het er maar enkele, heeft namelijk een negatieve sociale impact. En opgeruimd staat netjes.

In mijn ogen draagt het weren van daklozen uit het stadscentrum niet bij aan een oplossing voor de daklozen en verkleint het de sociale erkenning van het bestaan van dakloze mensen.

Om tot een oplossing te komen, moeten we wellicht verder kijken dan alleen naar het netjes faciliteren van het probleem en ook onderzoeken hoe een daklozencentrum een meerwaarde zou kunnen zijn voor de gebruiker en zijn omgeving. Er zou een interactie met de omgeving moeten ontstaan, gebaseerd op onderlinge overeenkomsten in plaats van verschillen.

Architectuur zou hieraan een bijdrage kunnen leveren. Ze zou voor mensen in deze situatie een ruimte kunnen creëren met de nodige opvangvoorzieningen en mogelijkheden tot ontwikkeling binnen de maatschappij EN een toegevoegde waarde voor de omgeving kunnen bieden.

Stand van zaken

Na een periode van onderzoek, waarin naast het lezen van literatuur ook enkele opvangcentra zijn bezocht en met medewerkers en cliënten (zoals ‘de dakloze’ tegenwoordig wordt benaderd) is gesproken, heb ik een locatie gekozen voor het opvangcentrum; de Centrale Bibliotheek te Rotterdam. Dit vanwege het zeer publieke en toegankelijke karakter van het gebouw. Voor daklozen soms zelfs toegankelijker dan de openbare ruimte, omdat binnen de bibliotheek slechts de huisregels gelden en niet de regels van Rotterdam.

Er is een begin gemaakt met het daadwerkelijke ontwerp. In eerste instantie benaderd vanuit de externe uitbreidingsmogelijkheden van de Centrale Bibliotheek. Dit met een wat willekeurig ontwerp als resultaat. Het lijkt beter te focussen op het interieur. Het is juist de binnenzijde van de bibliotheek die mij aanspreekt vanuit haar publieke rol en functioneren. Vanuit het interne functioneren van de bibliotheek kunnen aanknopingspunten voor de daklozenopvang met bijbehorende functies gezocht worden. Een aandachtspunt hierbij is de dakloze niet uit het oog te verliezen. Dat leek binnen de ingeslagen ontwerpmethode het geval.

Actuele inhoudelijke kwesties

- Het in kaart brengen van de Centrale Bibliotheek Rotterdam (gebouwindeling en functioneel).

- Hoe kan een daklozenopvang een bijdrage leveren aan het functioneren van de bibliotheek?

- Hoe kan de ingreep bijdragen aan het exterieur van de bieb (esthetisch en positie aan het plein)?

- Welke zaken mist een dakloze in zijn dagelijks leven? Waar loopt hij/zij tegenaan?

Read more…
Krachten bundelen
Wat me is opgevallen is dat medewerkers zich met het bibliotheekwerk sterk identificeren. Landelijk gezien zit daar een enorme gemeenschappelijke deler. Zeker in tijden van bezuinigingen, waarin bibliotheken hun legitimiteit (bestaansrecht) moeten verdedigen, is het belangrijk om de krachten te bundelen.

Positionering in de samenleving
Het imago van openbare bibliotheken is momenteel niet vernieuwend en het publiek is niet goed op de hoogte van wat bibliotheken allemaal te bieden hebben. Om het imago te verbeteren zullen openbare bibliotheken zich beter moeten positioneren in de samenleving. Het instrument hebben ze al in handen: het vernieuwde bibliotheekconcept (op basis van retailprincipe). Door middel van symboliek, in dit geval het logo en het merk „De Bibliotheek‟ .kan de zichtbaarheid, legitimiteit en authenticiteit van openbare bibliotheken bekrachtigd worden.

Moederlogo De Bibliotheek
Om deze uiteindelijk uit te kunnen rollen, zal een cultuuromslag binnen de organisaties plaats moeten vinden; dit zal geleidelijk moeten gebeuren vanwege de gevolgen van het retailprincipe voor de inrichting, service, competenties etcetera. Ik adviseer daarom om op lange termijn een landelijke huisstijl te hanteren (strong endorsement). Dit is echter een lastig traject waarvoor nader onderzoek gedaan moet worden. De Spinnenwebmethode kan worden gebruikt onder directies en managers en met behulp van de ROIT – methode (Rotterdamse Organisatie Identificatie Test)kan beter inzicht verkregen worden in het gedrag van medewerkers.
Het is aan te raden om binnen een jaar al landelijk met de huisstijl op weak endorsement over te gaan, zodat iedere bibliotheek voorlopig zijn eigen logo en huisstijl kan behouden, maar wel het „moederlogo‟ van De Bibliotheek Nederland gaat gebruiken in de communicatie. Het is daarna mogelijk, indien de organisaties daarmee instemmen, om in een paar jaar tijd over te gaan op de landelijke huisstijl.

De Bibliotheek Anders Bekeken
De Brancheorganisatie VOB heeft vier grondpatronen van verandering voor de komende jaren gesteld om na te denken over de toekomst van openbare bibliotheken: Van schaarste naar overvloed, van consumptie naar co- creatie, van producten naar processen en van voorschrijven naar toerusten. Mijn advies is dat de brancheorganisatie hun communicatie hierover richting medewerkers intensiveert.

Kernwaarden
Van vernieuwend, inspirerend, sociaal, participatief, communicatief en behulpzaam naar open, warm, inspirerend, persoonlijk, eigentijds, deskundig en kwaliteit.(Gewenste identiteit van DNB). Het overgaan naar andere kernwaarden passend bij het nieuwe bibliotheekconcept is een lange termijn traject. In een periode van vijf jaar zou dat mogelijk moeten zijn.
Inspirerend is de gemeenschappelijke deler. Mijn advies is om de insteek daar ook te maken. Bibliotheken en hun medewerkers inspireren met het nieuwe bibliotheekconcept.

Op korte termijn, in de huidige vorm van het bibliotheekwerk is het belangrijk in de communicatie om producten en diensten beter te promoten, zodat het publiek ervan op de hoogte is. Dit kan in de filialen, maar ook via culturele en maatschappelijke instellingen en social media.

Opdracht Corporate Communicatie
In het kader van het semester Corporate Communicatie voor mijn studie Communicatiemanagement aan de Hogeschool van Amsterdam heb ik onderzoek gedaan naar verschillende identiteiten en het imago van Openbare Bibliotheken in Nederland. Het doel van mijn onderzoek was het bedenken van een Communicatiestrategie om het Imago van Openbare Bibliotheken te kunnen verbeteren!

Voor meer informatie over het advies of andere vragen kunt u mailen naar vlin.marleen@gmail.com of aan @marleenverm een DM sturen op Twitter.
Read more…
In het kader van het semester Corporate Communicatie voor mijn studie Communicatiemanagement aan de Hogeschool van Amsterdam heb ik in september en oktober 2010 onderzoek gedaan naar de identiteit en het imago van Openbare Bibliotheken in Nederland. De centrale vraag die ik in een adviesrapport heb beantwoord is ‘Met welke corporate communicatiestrategie kan het corporate imago van bibliotheken in Nederland verbeterd worden?’Hieronder de bevindingen uit het onderzoek. Voor het door mij bedachte communicatieadvies verwijs ik u naar deze blog.

Welke identiteit is gewenst?
Uit het onderzoek naar de gewenste identiteit onder verschillende bibliotheken zijn de Gemeenschappelijke Vertrek Punten (GVP's) vernieuwend, inspirerend, sociaal, participatief, communicatief en behulpzaam naar voren gekomen. De Nederlandse Bibliotheek (DNB) ,een franchiseformule die bibliotheken een kans biedt om als collectief met een merkbeeld en bibliotheekconcept naar buiten te treden, heeft echter andere GVP's, namelijk: Open, warm, inspirerend, persoonlijk, eigentijds, deskundig en kwaliteit. Vanuit het landelijk beleid wordt ingezet op vernieuwing binnen bibliotheken.

Welke identiteit is er werkelijk?
Uit het onderzoek onder de medewerkers uit de bibliotheekbranche blijkt dat de kenmerken vernieuwend en communicatief het minst passend zijn voor bibliotheken. De organisaties zijn nog te behoudend en niet slagvaardig om in te spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen. De identificatie met openbare bibliotheken onder de medewerkers is hoog te noemen. Zij zijn trots, voelen zich thuis en de doelen van openbare bibliotheken zijn ook hun doelen.

Gewenst imago
Het gewenst imago bij de verschillende stakeholders is een afspiegeling van de organisatie- identiteit en de GVP's hiervan zijn vernieuwend, inspirerend, participatief, communicatief, behulpzaam, toegankelijk en bij de tijd.

Werkelijk imago
De communicatiedoelgroep „bezoekers en overig publiek‟ ziet de openbare bibliotheek als een traditionele organisatie en niet als een organisatie die meegaat met ontwikkelingen en vernieuwend is. Hoewel toegankelijk wel als best passend wordt gezien, worden de openingstijden als nadeel genoemd. Het publiek associeert de bibliotheek niet meteen met culturele en maatschappelijke activiteiten.

Aantal respondenten steekproefonderzoek
De respondenten van het kwantitatieve onderzoek (N=51) naar de identiteitwaren medewerkers uit alle provincies en kwamen uit alle leeftijdsgroepen. Zij waren per provincie en per leeftijdsgroep niet evenredig vertegenwoordigd. 80% was vrouw en 20% man. De respondenten van het kwantitatieve onderzoek (N=45) naar het imago waren consumenten uit alle provincies en kwamen niet uit alle leeftijdsgroepen. Zij waren per provincie en per leeftijdsgroep niet evenredig vertegenwoordigd. 69% was vrouw en 31% man.De uitkomsten van het onderzoek geven een indruk weer van de realiteit. Een grootschaliger onderzoek zal de nauwkeurigheid van de uitkomsten vergroten.
Read more…

Bezuiniging nekt de bibliotheekwereld


Door bezuinigingen dreigt sluiting voor heel veel bibliotheken in Nederland. Steun de bibliotheek!!! Teken de petitie: http://steundebibliotheek.petities.nl/

Als gemeentelijke bezuinigingen zoals ze nu gepland zijn doorgang vinden, zal circa een derde van het bibliotheekwerk gaan verdwijnen. Dat concludeert de VOB op basis van prognoses van bibliotheken. In Barneveld gaat 50 procent worden bezuinigd op de bibliotheek, in Gouda 25-50%, in Middelburg 20%, in Berkelland 100% en in Mook 75%. Dit is maar een beperkte greep uit de aankondigingen van de gemeenten. In Rotterdam gaat de bibliotheek van 21 naar 6 vestigingen, in Amsterdam komen 5-7 van 28 vestigingen in het gedrang, in Den Haag verwacht men dat 6 of 7 van de 19 vestigingen gaan verdwijnen. In de provincie Groningen verwacht men dat er de komende vijf jaar zo'n dertig bibliotheken verdwijnen en daarmee ruim een derde van de bibliotheekvoorzieningen in de provincie (RTV Noord bracht er 19 oktober een nieuwsitem over).
Veel gemeenten zakken onder het instapniveau. Gefuseerde basisbibliotheken zien gemeenten zich terugtrekken uit convenanten en hebben de handen vol aan het bij elkaar houden van de bibliotheek met de verschillende beleidslijnen in de gemeenten waar de bibliotheek actief is. Bibliotheken zijn nu nog de grootste publieksvoorziening in Nederland. In 2009 waren er nog 1031 vestigingen waarvan ruim 4 miljoen leden gebruik maakt. De helft van de leden is jonger dan 18 jaar is. Het aantal vestigingen zou met de voorgenomen bezuinigingen in de komende jaren met een derde kunnen teruglopen. De gebruikers en vooral de jeugd worden daarvan de dupe. De ontwikkeling van Nederland komt daarmee in gevaar. Net als goed onderwijs is een goede bibliotheek voor iedereen dichtbij, van belang voor de ontwikkeling van de komende generaties.

Read more…
In het kader van het semester Corporate Communicatie voor mijn studie Communicatiemanagement aan de Hogeschool van Amsterdam onderzoek ik de komende twee weken verschillende identiteiten en het imago van Openbare Bibliotheken in Nederland. Het doel van mijn onderzoek is het bedenken van een Corporate Communicatiestrategie om het Corporate Imago van Openbare Bibliotheken te kunnen verbeteren!

Omdat de wereld verandert!
Zoals de ondertitel van Bibliotheek 2.0 al aangeeft verandert de wereld om ons heen. Ook de wereld in en om bibliotheken! Maar verandert de bibliotheek als organisatie ook mee? En met welke issues hebben bibliotheken te maken? Dat zijn interessante vragen voor mijn onderzoek. Te midden van al deze ontwikkelingen wil ik erachter komen wat op dit moment het gezicht van de bibliotheek is. En het gezicht, dat is de bibliotheek zelf. En dat zijn weer de medewerkers!

Meedoen?
Via deze blog wil ik jullie daarom vragen om aan mijn onderzoek mee te doen! Ik ben op zoek naar medewerkers van Openbare Bibliotheken uit zowel de Front Office als uit de Back Office. Van medewerker informatie dienstverlening, klantenservice medewerker tot stafmedewerker of manager. Het maakt niet uit, als je maar werkt voor een Openbare Bibliotheek. Ik ben benieuwd naar hoe jij kijkt tegen Openbare Bibliotheken in Nederland.

Online in gesprek!
Aanstaande vrijdag 24 september van 15:00 uur tot 16:00 uur organiseer ik op Twitter een online bijeenkomst. Als je graag jouw mening wilt geven over de Openbare Bibliotheek of gewoon benieuwd bent naar het gesprek dat we voeren, meld je dan op Twitter aan bij marleenverm met hashtag #obidoz (Openbare Bibliotheken Identiteit Onderzoek). Graag je functie, leeftijd en de provincie waar je werkt vermelden. (dit mag ook per DM)

Enquête
De komende dagen verschijnt ook een digitale enquête, om grootschaliger onderzoek te kunnen doen. Ik zal ook hier, op Bibliotheek 2.0, een link ervan plaatsen. Ik hoop dat zoveel mogelijk medewerkers deze willen invullen.

Alvast heel erg bedankt voor jullie medewerking!

Vriendelijke groeten,

Marleen Vermeulen
Read more…

Bibliotheek 's-Heerenberg

Alhoewel ik drie weken lang (bijna) niet aan mijn werk gedacht heb, kon ik er toch niet omheen om de plaatselijke bibliotheek te bekijken. Altijd leuk om te zien hoe het ergens anders is. Maar ook om m'n e-mail, facebook en hyves even te checken natuurlijk.

De bibliotheek in 's-Heerenberg, vestiging van bibliotheek Montferland, heeft een begane grond en een eerste verdieping, maar is wel een stuk kleiner dan Vleuterweide. Daardoor ook overzichtelijker. Boven is een inlichtingen balie, maar die is niet continue bezet. De medewerker is op kantoor, loopt rond, of helpt beneden bij de service balie. Op de inlichtingen balie staat een bel, die je in de hele bibliotheek hoort, zodat er gelijk iemand komt als je op de bel slaat. Handig.

Er vielen me drie dingen in positieve zin op.

1. De bewegwijzering
Bij de trap, goed zichtbaar bij binnenkomst, staat een overzichtsbord waarop alle onderdelen zijn aangegeven met de aanduiding waar zich dat allemaal bevindt. Handig. Zou wat voor Utrecht-Vleuterweide zijn.

2. De babyhoek
De bibliotheek heeft een eenvoudige, maar aantrekkelijke hoek met babyboekjes. Duidelijk herkenbaar aan de Boekstart banieren, stoel en Nijntje. Allerlei kleine boekjes, maar ook veel plastic hoesjes met badboekjes. Erg leuk!

3. Het MLP
Ook het MLP valt goed op. Een afwijkende kleurstelling, duidelijk aangegeven met MLP en handige meubels voor frontale plaatsing. Met dergelijke meubels kan je een MLP zo klein of zo groot maken als je wilt. Handig. Zou wat voor Utrecht-de Meern zijn.

De hele bibliotheek oogde verder ook praktisch ingericht, alles goed te vinden. Niet groot, niet erg klein. De ruimte goed benut.

Read more…
Via het weblog van Erwin Blom kwam ik een presentatie tegen van Paul Adams. Paul werk bij Google en doet daar onder andere onderzoek naar sociale media en hoe deze door mensen gebruikt worden. In de onderstaande presentatie verteld Paul over de ontwikkelingen die sociale media door maken, hoe mensen met deze ontwikkelingen en sociale media omgaan en wat de gevolgen hiervan zijn voor onderlingen relaties, identiteit en privacy.

Het is met 216 sheets een vrij lange presentatie, maar volgens mij een must read voor alle mediacoaches en andere mensen die zich binnen de bibliotheekwereld met sociale media bezig houden.
Read more…
Twee weken geleden liet ik als weten dat ik aan het experimenteren was met het programma layar. Ik liet toen weten dat het mij wel leuk leek om een layar te maken met alle bibliotheken van Nederland, maar het toevoegen van alle bibliotheken tijdrovend en op korte termijn voor mij niet haalbaar zou zijn.

Ik heb na aanleiding van dit bericht verschillende reacties gehad van mensen die wel mee wilde helpen met het toevoegen van bibliotheken, die de testlaag wel eens wilde uitproberen, en tips om het toevoegen van de verschillende bibliotheken wat sneller en makkelijker te maken. Gerard Kuys kwam met het idee om deadresgegevens van de bibliotheken uit G!DS te halen en Jack kwam met de tip om deze adressen mbv de Google Maps API om te zetten in de bijbehorende coördinaten.

Het uit G!DS exporteren van de adresgegevens van alle bibliotheken was geen probleem, maar voor het omzetten van de adressen in coördinaten was toch iets ingewikkelder. Hiervoor is wel wat PHP en MySQL kennis en een hoop geduld nodig, maar het werk wel. Na een tijdje aanrommelen kreeg ik uiteindelijk een overzicht van Nederlandse bibliotheken en de bijbehorende coördinaten dat aan layar te koppelen was.

Vorige week heb ik van deze gegevens een layar gemaakt en aan bedrijf layar gevraagd om deze voor alle layaergebruikers toegankelijk te maken. Afgelopen vrijdag is de layar goedgekeurd en voor iedereen toegankelijk. Vanaf die dag staan alle bibliotheken van Nederland ook voor layar op de kaart.


Natuurlijk is deze layar nog niet helemaal perfect. In de layar zijn alle organisaties uit G!DS opgenomen die de organisatiesoort Bibliotheek hebben gekregen. Dit zijn niet alleen de Openbare Bibliotheken, maar ook religieuze bibliotheken, universiteitsbibliotheken, PSO's e.d. Ik ben nog aan het twijfelen of ik deze organisaties ook in de layar moet laten staan of ze moet verwijderen. Als alle organisaties in de layar blijvens staan moeten ze natuurlijk een ander vinget mee krijgen dan het nieuwe logo van de openbare bibliotheken.
Ook zijn nog niet alle coördinaten helemaal 100% zuiver aangezien deze automatisch gegenereerd zijn op basis van adresgegevens die ook niet altijd volledig zijn. Deze zouden eigenlijk een keer goed gecontroleerd en net zo belangrijk, ook bijgehouden moeten worden. Maar het begin is er.

Voorlopig wil ik nog wel proberen om af en toe wat tijd in het beheer van deze layar te steken (en natuurlijk is alle hulp welkom), maar voor de toekomst zou het natuurlijk beter zijn als dit soort mogelijkheden opgenomen worden in de ontwikkeling van nieuwe en doorontwikkeling van bestaande bibliotheeksystemen.
Het zou natuurlijk mooi zijn als dit soort systemen direct aan G!DS gekoppeld kunnen worden om zo de gegevens uit G!DS op een nieuwe manier te gebruiken. Voor G!DS zou dit ook een leuke extra functionaliteit bieden dat ook als marketinginstrument gebruikt kan worden bij het verkopen van G!DS aan gemeenten. Naast een virtueel WMO loket of centrum voor jeugd en gezin bieden wij als bibliotheek ook een Augmented WMO loket of centrum jeugd en gezin.
Maar ook koppelingen met verschillende bibliotheeksystemen en catalogi zijn natuurlijk denkbaar. Zo zou augmented reality gebruikt kunnen worden om onze collectie op andere manieren te ontsluiten. Een layar waarin alle boeken te zien zijn die geschreven zijn bij, op of over een bepaalde locatie bijvoorbeeld.

Volgens mij zouden wij als bibliotheken veel meer rekening houden met dit soort ontwikkelingen en van onze leveranciers eisen dat zij dit ook doen. Waarom nemen wij als bibliotheken nog steeds licenties af van gesloten statische logge systemen zoals Vubis, BICAT, Aquabrowser die vier jaar gebruikt moeten worden zonder dat deze aangepast worden aan de meest recente ontwikkelingen en ieder extra knopje duizenden euro's kost en opnieuw bedacht moet worden

Hoe denken jullie hierover? Wat vinden jullie van deze layar en hoe kan deze aangepast worden om nog beter / nuttiger te worden. Moeten wij in de toekomst meer met deze technologie gaan doen en hoe moeten wij dit aanpakken. En als laatste hoe moeten wij in de toekomst omgaan met de ontwikkeling en aanschaf van de systemen die wij gebruiken?


Read more…
Zo mijn paper is bij deze ingeleverd!

Het was even een nachtje doorhalen, maar gelukkig ruim de deadline gehaald 12 uur voor het eigenlijke inlever moment van 17:00. Versie 1.0 stond al om 4:30 op Bibliotheek2.0, na wat kleine aanvullingen in de tijden van de twitterberichten heb ik nu versie 1.0 vervangen door versie 2.0:

Paper_E-books_Fabienne_Rosenbaum_Versie2.0.pdf

Hoewel ik mij gisteren om 4:20 ('s nachts) nog zo fris als een hoentje voelde, valt dat nu toch even tegen.
Heb in totaal 5 uurtjes geslapen of in ieder geval een poging tot gedaan en dat begin ik nu wel te merken.

Verder, veel leesplezier!!!

Met vriendelijke groeten,
Fabiënne Rosenbaum
Read more…

Happe-ning voor leden Bibliotheek 2.0

Op 4 juni vindt in de Centrale Bibliotheek van Haarlem de vierde Happe-ning plaats. Deze bijeenkomsten voor leden van Bibliotheek 2.0 worden gekenmerkt door een informele plezierige sfeer, waarbij elkaar ontmoeten en kennis delen centraal staan. De ene keer ligt de nadruk van de samenkomsten op boeiende presentaties en discussies, de andere keer op een gezellig etentje. De meet-up geeft leden de kans elkaar ook eens in "real life" te ontmoeten en banden te verstevigen.

Om je een indruk te geven wat je op de Haarlemse Happe-ning te wachten staat hebben we een teaser gemaakt

Happe-ning Haarlem 2010 from JeBibliotheek on Vimeo.


Je aanmelden voor één of beide onderdelen van de Happe-ning kan via de speciale website:
www.happe-ning.n
l

Je vindt via deze webpagina ook meer informatie over de dag. Na 4 juni blijft de domeinnaam en website beschikbaar voor degenen die na ons een Happe-ning willen organiseren.

Wij hopen jullie dus te zien op 4 juni. Maar wees snel met aanmelden, want (helaas) is er plaats voor maximaal 60 personen.

Dus tot 4 juni in Haarlem,
de Haarlemse Happe-ning crew:

Ad Aerts
DappereBas
Jan Klerk
Janneke Staaks
Lukas Koster
Patrick Hochstenbach
Peter Evers
Wilma van den Brink


Read more…

Vierde blog: van plan naar echte werk

Geen nieuwe bronnen

heb ik meer gezocht sinds vorige week. Eigenlijk was dat wel de opdracht, maar ik ging liever alvast aan de slag met de eerste hoofdvraag. Ik wil het gewoon doen met wat ik nu allemaal heb; ik merk wel als ik vastloop of ontevreden ben, of ik nieuwe informatie nodig heb.

Mijn docent keurt het gelukkig goed. Ik ben al aan de slag gegaan met de eerste hoofdvraag. Ik heb inmiddels in kaart gebracht wat Books of Fantasy zoal doet en ook enigzins hoe dat zo gekomen is.

De tweede hoofdvraag is al een stuk lastiger: ‘hoe doen andere uitgevers dat?’ En met ‘dat’ bedoel ik ‘gebruik maken van web 2.0 om boeken te promoten en feedback te krijgen’. De oprichter van Books of Fantasy, met wie ik ook contact heb gehad, meende dat hij geen andere uitgeverij kende met zo’n eigen forum waar lezers en schrijvers met elkaar communiceerden en deels een kennissenkring vormen. En het lijkt wel alsof hij gelijk heeft als ik rondkijk. De fantasy-afdeling van uitgeverij Meulenhoff (het tegenwoordige Mynx) had ooit zo’n forum, maar dat is ter ziele. Suspense-auteur Jack Lance heeft een forum op zijn websites voor liefhebbers van horror/suspense-verhalen, maar hij is geen uitgever. Ook op websites van uitgeverijen van andere genres, thrillers, canon-literatuur, noem eens wat, heb ik zo snel niets gevonden. De boekensite Ezzulia werkt met uitgeverijen samen, maar is niet voortgekomen uit of verbonden met een uitgeverij.

Ik kan echter niet het hele spectrum in mijn eentje doorwrochten. Ik ben Ria nog dankbaar voor haar drie Engelstalige website-tips, ik zal ze goed bekijken. En als iemand hier nog een uitgeverij weet, fantasy of een andere genre, met een eigen forum/hyves/etcetera: u bent welkom om die te posten!

Voor de derde deelvraag, ‘wat doen bibliotheken zelf op het gebied van interactie?’ had ik al een aantal bronnen, maar ik ben blij met de tip van Esther Westerveld met betrekking tot De Nationale BibliotheekCatalogus welke per boek direct zou kunnen weergeven waar het voor de klant het dichtsbij te krijgen is; en met betrekking tot de ‘white label-website’.

Op Esthers vraag wat het effect is van de manier waarop Books of Fantasy gebruik maakt van Web 2.0, moet ik het antwoord nog schuldig blijven. Wel meen ik dat het community-systeem de bekendheid van (amateur-)schrijvers en hun boeken vergroot onder de genre-liefhebbers en dat daarmee de verkoop bevorderd wordt. Mogelijk wordt ook het lezen bevorderd doordat men de schrijver kent en men het leuk vindt/loyaal vindt om zijn boek dan ook te lezen en diegene te vertellen wat men ervan vond.

Omdat ik me ook op niche-groepen wil richten en de voordelen die internet voor hen kan hebben met betrekking tot web 2.0 (webcommunities voor mensen met dezelfde genre-voorkeur) en de collectie (digitale uitwisseling van collecties; grotere toegankelijkheid tot boeken met een kleinere oplage), neem ik het sociaal-cultureel perspectief en het ruimtelijk perspectief als dimensies.

Frank Huysmans meende trouwens dat mijn hoofdvraag nog wat scherper kon; ‘goed voorbeeld’ vond hij een wat onduidelijke omschrijving. Ik maak er nu van:

Is de manier waarop Books of Fantasy –en eventueel andere uitgevers- gebruik maken van web 2.0 ook voor bibliotheken een manier om content te promoten en meer over de smaak van de klanten te weten te komen?

Read more…

Lezen, ondervragen en veel rondsnuffelen

Bronnen voor het beantwoorden van mijn deelvragen

In mijn vorige blog had ik al kort weergegeven hoe ik research zou doen voor het beantwoorden van elke afzonderlijke deelvraag. In dit blog moet dat nog verder uitgewerkt worden, met de weergave van artikelen en andere bronnen die van belang kunnen zijn. Voor het vinden van die bronnen heb ik eigenlijk altijd gebruik gemaakt van digitale zoekmethoden (Google, LexisNexis, databases voor wetenschappelijke artikelen op de websites van de UB van de UvA); echter niet bijzonder veel van web 2.0, behalve dan enkele tips die in reacties op mijn blogs werden gegeven, zoals de website ‘LibraryThing’, of het weblog van Christopher Anderson, de uitvinder van het begrip ‘the long tail’.

-Op welke wijze maakt Books of Fantasy nu precies gebruik van web 2.0?

De website bekijken, het interview met de oprichter uitspitten, medewerkers aanschrijven.

De bronnen zijn hier dus de website, een interview in een nummer van Pure Fantasy, en de oprichter zelf, die ik binnenkort met vragen hoop aan te schrijven. (Ik sprak deze man op de Elf Fantasy Fair; ik hoopte hem toen al te kunnen ondervragen, maar hij was zichtbaar te druk met de stand. Maar hij was bereid om via de mail vragen te beantwoorden).

- Hoe doen (enkele) andere uitgevers dat?

Op Internet rondspeuren; tips van anderen zijn welkom!

Google heb ik al geprobeerd, maar het is me nog niet gelukt om een andere uitgeverij te vinden die een eigen forum o.i.d. heeft. Wel dat boekensite Ezzulia met uitgevers samenwerkt. Ik kijk nog wat verder, o.a. op hyves en faceboek. Weet iemand hier trouwens nog een uitgeverij –het maakt niet uit of die fantasy uitgeeft of andere genres- die met webcommunities werkt?

- Wat doen bibliotheken al op het gebied van interactie?

Kijk naar LibraryThing, websites van afzonderlijke bibliotheken, lees artikelen.

Hiervoor kan ik LibraryThing bekijken, de Nationale Bibliotheek Catalogus waar Esther Westerman mij op wees, bibliotheek.nl e.d.

Ik heb de volgende literatuurbronnen gevonden:

Google:

-Een blog-achtig artikel op: -http://blog.kennisland.nl/kennisland/2007/05/31/web_20_en_bibliotheken/

-De artikelen (een selectie daaruit) van de ‘Library 2.0 reading list’

http://www.squidoo.com/library20

Lexisnexis:

-NRC.NEXT, 10 April 2008 Thursday: Virtueel aanraken is wél toegestaan;
De digitale ontsluiting van bibliotheken en musea is ideaal voor instelling en bezoek

-Knack Magazine, 16 April 2008, 'We weten nu alles en niets'

-De Groene Amsterdammer, 21 November 2008: Dichten 2.0

Wetenschappelijke tijdschriftencatalogus van de UB:

-J. van Wamelen en D. de Kool, ‘Web 2.0: A Basis for the Second Society?’ In: ACM International Conference Proceeding Series; Vol. 351: Proceedings of the 2nd International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance.’ (Cairo, 1-4 December 2008) 349-354

-S. O'Dell, 'Opportunities and Obligations for Libraries in a Social Networking Age: A Survey of Web 2.0 and Networking Sites' in: Journal of Library Administration 50: 3 (19 maart 2010) 237 - 251

Wil ik mij nog verder verdiepen in ‘the long tail’, dan kan ik het weblog van Anderson bekijken; verder heb ik ook een Wikipedia-pagina gevonden. Uiteraard kan ik ook proberen het boek te vinden.

- Wat kan er nog, naar het voorbeeld van Books of Fantasy, aan toegevoegd worden?

Analyseren.

Ik meen vooralsnog geen bronnen nodig te hebben voor het beantwoorden van deze vraag. Hier gaat het erom een analyse te maken vanuit de informatie die bij het beantwoorden van voorgaande deelvragen is vergaard. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de volgende vraag, al hoop ik hierbij ook nog extra hulp en tips te krijgen van mensen die zich daarmee bezig houden:

- En (iets andere insteek) kunnen bibliotheken zich ook inmengen in bestaande communities?

Read more…


Read more…

Aan de hand van mijn aangepaste deelvragen heb ik een aantal bronnen gezocht. Ik weet nog niet in hoeverre ik ze zal gaan gebruiken en hoe bruikbaar ze zijn, maar toch is het handig om mee te beginnen. Met onder andere deze bronnen zou ik tot een antwoord op onderstaande deelvragen moeten komen:

- Wat zijn de behoeftes in informatievoorziening van studenten en in welke mate worden deze aangeboden door de Openbare bibliotheek?

- Welke nog niet aangeboden fysieke en virtuele behoeftes in informatievoorziening van studenten kunnen door de Openbare bibliotheek worden aangeboden?

- Op welke wijze kan de bibliotheek nieuw aanbod genereren of bestaand aanbod verbeterd en vernieuwd worden en studenten hiervan bewust maken?

In de vorige blog bevatte het commentaar van Lucas Koster een verwijzing naar zijn blogpost over verschillen in de toekomstige ontwikkelingen tussen openbare en academische (en andere) bibliotheken. http://commonplace.net/2010/04/user-experience-in-public-and-academic-libraries/

In mijn eerste blog had ik al een artikel gepresenteerd wat mij nog steeds een bruikbare bron lijkt, namelijk http://www.prism-magazine.org/mar10/tt_01.cfm over de manier waarop bibliotheken moeten handelen om studenten uit het digitale tijdperk te bereiken.

Een ander artikel dat misschien als bruikbare basis kan dienen is het volgende artikel http://crl.acrl.org/content/64/6/431.full.pdf+html?sid=cd0b9c9d-9eff-4eb6-923e-1435862bf35c, hierin worden ontwikkelingen wat de bibliotheek betreft door de jaren heen beschreven, zoals de opkomst van niet bibliotheek eigen faciliteiten in de bibliotheek. Het geeft veranderingen duidelijk weer en wellicht sluit dit aan bij de huidige veranderingen in informatie behoefte.

Dit volgende artikel geeft inzicht over dat wat de ideale inlichtingmedewerker van de openbare bibliotheek is. Er kan gekeken worden of dit aansluit bij dat wat studenten nodig hebben qua inlichtingen en medewerkers. http://igitur-archive.library.uu.nl/DARLIN/2005-0606-200527/VisscherIP012001.pdf

Verder heb ik nog een artikel gevonden over de opkomst van een elektronische leeromgeving.

http://www.vvbad.be/files/200306_Stierman.pdf en nog een ander over de digitalisering van de informatiemaatschappij http://igitur-archive.library.uu.nl/DARLIN/2005-0520-200345/Oort%2003.99.pdf.

En volgende link bevat een duidelijk rapport over de behoeftes van mensen en wat hun voorkeuren zijn betreffende de diensten van de bibliotheek. http://www.cubiss.nl/files/Publicatie%20DNA%20van%20de%20bibliotheek%20-%20definitief%20-%20nov08.pdf

En het laatste artikel dat ik duidelijk benoem is de volgende http://crl.acrl.org/content/59/2/156.full.pdf+html, dit artikel laat zien wat de behoeftes zijn voor academische bibliotheken (en dus voor studenten) en deze kunnen misschien vergeleken worden met openbare bibliotheken.

Verder kan ik onderstaande bronnen misschien ook nog gebruiken:

- http://informationr.net/tdw/publ/papers/1994JDocRev.html

- http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewContentItem.do?contentType=Article&hdAction=lnkhtml&contentId=861641

- http://igitur-archive.library.uu.nl/DARLIN/2006-1220-200506/Rapportage%20vernieuwende%20activiteiten%202005.pdf

- http://igitur-archive.library.uu.nl/DARLIN/2005-0606-200432/TalsmaIP102001.pdf

- http://crl.acrl.org/content/70/2/158.full.pdf+html?sid=062c512c-80cb-42cd-9eda-d0a591f16d83

Ik ben van plan om later nog meer bronnen te zoeken, maar voor vandaag vind ik het wel weer even genoeg. Mocht iemand nog bruikbare bronnen weten, laat het gerust weten!

Maeike

Read more…

Een Gothic- en Fantasy-bibliotheek?

Mijn idee uitgewerkt in doelstelling, hoofd- en deelvragen

Phoe, ik dacht een vrij concreet idee te hebben, maar toen we maandag onder het college het uitwerken in hoofd- en deelvragen bespraken, liep ik toch tegen een aardig aantal formuleringsproblemen aan. Stellingen werden te vaag of te lang en welke dingen onderzocht ik nu precies en waarvoor? Ik heb mijn onderwerpen nog niet op alle fronten afgebakend. Vooralsnog heb ik nu als doelstelling:

Bibliotheken adviseren met betrekking tot het gebruik van web 2.0 voor de communicatie met en dienstverlening aan de gebruiker.

En als hoofdvraag:

Is de manier waarop Books of Fantasy –en andere uitgevers- gebruik maakt van web 2.0 een goed voorbeeld voor bibliotheken?

Het werd duidelijk dat ik buiten Books of Fantasy nog weinig weet heb van andere uitgevers en (Nederlandse) auteurs die gebruik maken van fora of andersoortige webcommunities om hun boeken te promoten en reacties van lezers te horen. Het is zinnig om er daar een aantal van op te sporen en hun methoden na te gaan. Trouwens: wat doen bibliotheken zelf al allemaal? Ik ken inmiddels LibraryThing en bibliotheek.nl; zijn die met het forum van Books of Fantasy te vergelijken of vallen er wel degelijk aspecten van het Books of Fantasy-systeem aan toe te voegen? Het antwoord op de hoofdvraag zou dus ook kunnen zijn: ‘Jazeker, het gebeurt ook al bij die en die instelling’ o.i.d.

Enkele deelvragen (en werkwijze):

- Op welke wijze maakt Books of Fantasy nu precies gebruik van web 2.0?

De website bekijken, het interview met de oprichter uitspitten, medewerkers aanschrijven.

- Hoe doen (enkele) andere uitgevers dat?

Op Internet rondspeuren; tips van anderen zijn welkom!

- Wat doen bibliotheken al op het gebied van interactie?

Kijk naar LibraryThing, websites van afzonderlijke bibliotheken, lees artikelen.

- Wat kan er nog, naar het voorbeeld van Books of Fantasy, aan toegevoegd worden?

Analyseren.

- En (iets andere insteek) kunnen bibliotheken zich ook inmengen in bestaande communities? Bijvoorbeeld dat op het forum van Books of Fantasy ook wordt aangegeven in welke bibliotheken de door hen uitgegeven boeken te vinden zijn. Dit met oog op een zin die ik op de website http://blog.kennisland.nl/kennisland/2007/05/31/web_20_en_bibliotheken/ aantrof: “Wat vooral aansloeg was de gedachte dat je niet vanuit één plek (de bibliotheekwebsite) de gebruikers moet benaderen, maar ook daar moet zijn waar de gebruikers zelf al zijn.”

Analyseren; anderen om tips vragen.

En nu moet ik nog bedenken uit welke perspectieven ik dit onderwerp belicht (economisch, technologisch, juridisch, sociaal of cultureel). Mijn docent dacht onder andere aan het culturele perspectief (en naar mijn idee ook het sociale perspectief), als ik mij nog wat meer richt op het gegeven dat Books of Fantasy zich beperkt tot science fiction- en fantasy-liefhebbers. Webcommunities vormen zich, zoals Peter Delsman al zei, doorgaans makkelijker rondom een bepaald interessegebied. Dit is waarschijnlijk extra het geval wanneer er rondom dat interessegebied al meer instanties bestaan, zoals fangroepen en festivals, zodat je al bijna kunt spreken van een subcultuur (hoewel ik daar voorzichtig mee ben, ‘subcultuur’ is een nogal ingewikkeld begrip). Ook bibliotheken kunnen daarop inspelen.

Dat gegeven is niet alleen interessant voor web 2.0 trouwens, maar ook voor de collecties van bibliotheken. Ter toelichting: toevallig had ik het diezelfde les nog met een studiegenoot over de mogelijkheid van collecties voor specifieke doelgroepen. We hadden beiden bijvoorbeeld in de bibliotheek van Den Haag een grote kast met manga gezien, wat we erg goed vonden. In Nederland bestaat toch een redelijke groep manga- en animeliefhebbers (mijn vriend is er een van), terwijl manga er niet altijd makkelijk te krijgen is. Mooi als bibliotheken dit kunnen bieden. In hoeverre zijn bibliotheken daar momenteel mee bezig?

Op Internet heb ik overigens nog een artikel gevonden in het tijdschrift van NBD/Biblion van september 2008 (http://www.nbdbiblion.nl/tools/Default.asp?leesanoniem=/nbdbiblion/Documenten/M3_3_sept08_def.pdf), waarin het fenomeen fantasy werd uitgelegd aan bibliothecarissen. Ik kon me goed vinden in de gegeven omschrijving van fantasy: de auteur weet er duidelijk iets van af.

Maar ook het ruimtelijk perspectief, misschien zelfs het juridisch perspectief, kunnen voor mijn hoofdvraag van belang zijn, afhankelijk van wat ik tegen zal komen tijdens mijn onderzoek.

Read more…

E-books, de redding van de bibliotheek?

Twee weken geleden kregen ik en mijn medestudenten van Frank Huysmans de opdracht om een paper te schrijven over de openbare bibliotheken en digitalisering. Gekozen kon worden uit drie deelonderwerpen, namelijk: de uitleen van e-books, de digitale verrijking van collecties of de digitale interactie met de gebruiker.
Het vinden van informatie voor deze paper gebeurt via een innovatieve manier, namelijk met behulp van dit platform Bibliotheek 2.0 en Twitter (Waar we gebruik zullen maken van de hashtag #btkc2010).
In mijn paper zal ik twee van de volgende zeven perspectieven verder uitwerken: technologisch, economisch, juridisch, beroepsmatig, ruimtelijk, sociaal en cultureel

Ik heb gekozen om mijn paper te schrijven over de uitleen van e-books. In de week dat wij de opdracht van Frank kregen waren de net de leenrechten van de bibliotheek in het nieuws. Dit leenrecht zou volgens uitgevers niet gelden voor digitale boeken. Gezien de recente ontwikkelingen van het e-book in relatie tot de openbare bibliotheek is interessant om de ontwikkelingen te volgen. Ook omdat e- readers zoals die van iLiad en Sony, maar sinds kort ook de iPad, steeds meer in opkomst zijn. Bovendien komen er steeds meer e-boeken beschikbaar die op de e-reader of pc gelezen kunnen worden. Een aantal bibliotheken is inmiddels begonnen met het aanbieden van e-readers en e-books voor de uitleen, maar nog lang niet allemaal. Maar ook commerciële partijen als Yindo zetten diensten in de markt die het mogelijk maken om e-books tegen een voordelige prijs te lenen (€ 1,- voor 4 weken). In het geval van Yindo gaat het op dit moment vooral om de uitleen van digitale informatieve boeken, die voorlopig alleen nog via de webbrowser te lezen zijn, en geen fictie boeken.
Naast de recente boeken die als e-books verkrijgbaar zijn, bv. via webwinkels en bibliotheken, zijn er ook tal van e-books gratis verkrijgbaar, deze oude boeken bevatten namelijk geen auteursrechten meer en kunnen daarom rechtenvrij uitgegeven worden. Kortom het aanbod van e-books groeit!

Mijn vraag is dan eigenlijk, ook een beetje reagerend op mijn collega student Melanie Jane Ramos, of e-books een middel zijn om de toekomst van de bibliotheek veilig te stellen? Hoe zou dat aangepakt moeten worden? Zal het aantal leden stijgen, wanneer e-books gratis geleend kunnen worden? Of moet zou er per boek betaald moeten worden voor een bepaalde uitleen-periode, zoals bij Yindo?

10 jaar geleden voorspelde Jan de Waal in zijn artikel "Het digitale boek of 'E-Book" (april 2000) dat in 2010 ongeveer 25% van de boeken digitaal zullen zijn en dat, in de ideale situatie, ieder lid van de bibliotheek zijn/haar eigen e-reader heeft en deze komt vullen bij een bibliotheeksite of via internet koopt bij de uitgever of bibliotheek. Is deze voorspelling uitgekomen? Ik denk zelf van niet, inmiddels begint het wel wat meer te leven, maar het komt nog lang niet bij dit ideaalbeeld, dat 10 jaar geleden opgeschreven werd, in de buurt. Nog lang niet ieder lid van de bibliotheek heeft een e-reader. Nog steeds zijn vooral de fysieke boeken dominant in de openbare bibliotheek. Wat zou de bibliotheek in dit geval het beste kunnen doen om het gebruik van e-readers te bevorderen? Of zelf e-readers verkopen om het gebruik te stimuleren? (bv. met behulp van deals met producenten van e-readers) Of alleen een klein aantal e-readers per bibliotheek uitlenen? (in de hoop dat ze weer schadeloos terugkomen) Wat is wenselijk?

Verder ben ik, naast het economische perspectief, geïnteresseerd in het technologisch perspectief. Hoe biedt je de e-books aan? Is dit gebruiksvriendelijk voor de klant? Kortom hoe werkt het uitlenen van e-books nu en wat zou gemakkelijker kunnen voor de gebruiker? Kan een e-book aan meerdere leden tegelijk uitgeleend worden? Of zijn er ook reserveringslijsten voor e-books? Komt er een centraal digitaal uitleenpunt of blijft de uitleen beperkt tot de eigen bibliotheek? Enz...

Wat ik mij dan ook nog afvraag is hoe de bibliotheek de gemiste boetes gaat compenseren, want als de boeken na een x-aantal weken gewoon "verdwijnen" van de e-reader worden ze ook nooit te laat teruggebracht. Op zich wel prettig natuurlijk dat je geen boeken meer kwijtraakt aan slordige leden.

tot zo ver en tot de volgende blog!
Read more…

De introductie tot mijn onderzoek

Bij mij vormde het antwoord op een eerdere tentamenvraag de basis voor de onderzoeksvraag.

Dat tentamen, dat overigens voor een ander vak was dan dit, bevatte de vraag ‘hoe bibliotheken, boekhandels en uitgeverijen web 2.0 kon inzetten om zichzelf en hun collecties te promoten. Hieronder een uitgebreide en gepolijste versie van mijn antwoord:

Books of Fantasy is een uitgeverij die debutanten en reeds gepubliceerde auteurs de kans biedt om hun manuscripten uit te geven. Auteurs moeten zelf ook een deel investeren. Naast boeken geeft Books of Fantasy (BoF) ook het tijdschrift ‘Pure Fantasy’ uit waarin verhalen van zowel amateur- als gevestigde schrijvers gepubliceerd worden. Hierdoor krijgt nieuw talent een podium. Op de website www.purefantasy.nl is onder andere een forum aanwezig. Hierop kunnen leden discussiëren over boeken (niet alleen de boeken van Books of Fantasy trouwens), over de verhalen die in het laatste nummer van Pure Fantasy stonden en over het schrijven zelf. De amateurschrijvers en gevestigde schrijvers ontmoeten elkaar hier en wisselen schrijftips uit. Ook organiseert Books of Fantasy schrijfwedstrijden, waarbij de jury voor een deel door gevestigde schrijvers gevormd wordt. De correspondenties rondom de wedstrijden gaan voor een groot deel via het forum. Ook worden de ingestuurde verhalen van te voren op het forum geplaatst en kunnen leden commentaar op de verhalen geven alvorens de jury-uitslag bekend wordt.

Schrijvers en lezers komen hier tamelijk dicht tot elkaar. Het promoten van boeken, de feedback van lezers en het stimuleren van schrijven gaan er welhaast hand in hand. Men kan spreken van een community. Met name de actievere forumleden vormen al een soort bekendenclub met elkaar. Ze begroeten elkaar op festivals en tijdens bijeenkomsten waarop wedstrijduitslagen bekend worden gemaakt.

Is de manier waarop Books of Fantasy gebruik maakt van web 2.0 een goed voorbeeld voor openbare bibliotheken? Dit lijkt mij interessant om nu verder uit te zoeken in het kader van de opdracht voor dit vak.

Er zijn wel een paar zaken die de vergelijking lastig maken:

- Books of Fantasy is een uitgeverij en houdt zich dus bezig met de verkoop van boeken, niet met uitlenen.

- Het helpen van amateurschrijvers om gepubliceerd te worden, waar Books of Fantasy zich sterk op richt, is vooralsnog geen hoofdtaak van bibliotheken.

- Books of Fantasy richt zich op een tamelijk specifiek lezers- en schrijverspubliek, namelijk de liefhebbers van fantasy, horror en science fiction. Een openbare bibliotheek richt zich uiteraard op een grotere, meer uiteenlopende lezersdoelgroep. De forumleden van purefantasy.nl kunnen deels zo’n hechte community vormen omdat zij veel interesses delen. De organisatie heeft ook een aantal bekendere Nederlandse fantasy-schrijvers aan zich weten te binden zoals Adrian Stone, Tais Teng en Maryson (die overigens niet allemaal door Books of Fantasy worden uitgegeven, maar wel deelnemen op het forum en jureren bij wedstrijden). Deze mensen zijn echter toch vooral bekend ‘binnen het wereldje’. Of men schrijvers van naam binnen een algemener publiek, zoals Harry Mulisch, zover krijgt dat zij meedoen aan zo’n uitwisselingsforum, is nog maar de vraag. Fantasy vormt trouwens inmiddels ook nog een soort subcultuur in Nederland, met eigen festivals. Books of Fantasy staat zelf regelmatig met een stand op dit soort festivals om zichzelf te promoten. Iets dat voor een openbare bibliotheek niet mogelijk is.

Ondanks deze moeilijkheden lijkt mij het wel degelijk de moeite waard om de wijze waarop Books of Fantasy gebruik maakt van web 2.0 zo volledig mogelijk uit te pluizen en uit te zoeken welke aspecten hiervan wellicht ook bruikbaar zijn voor openbare bibliotheken.

Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix