Forum

Petitie afschaffen VPL

De leden van de ABVA KABO bij NBD Biblion hebben onderstaande petitie ondertekend en opgestuurd naar onze bond. Wij roepen bij deze bondsleden/sympathisanten in andere bibliotheekorganisaties op deze actie te ondersteunen. Kopieer en teken de petitie en verstuur hem naar de bond.

Dominggus Arif Gaspersz (
Kaderlid abvakabo FNV, Voorzitter OR NBD Biblion BV)

Petitie afschaffen VPL

Wij, vakbondsleden werkzaam bij NBD Biblion, maken ons grote zorgen over het afschaffen van de zogenaamde VPL regeling. Dit besluit is naar ons oordeel ondoordacht genomen. Een besluit dat grote financiële gevolgen heeft voor de deelnemers aan het Pensioenfonds Openbare bibliotheken. Bovendien is dit besluit genomen zonder dat wij er op enigerlei wijze in zijn gekend. Dit past niet bij het zorgvuldige bestuur dat wij van onze belangenbehartiger ABVA KABO verwachten en ook mogen eisen. De argumenten die door ABVA KABO naar voren zijn gebracht om het genomen besluit te rechtvaardigen kunnen ons niet overtuigen. Men beroept zich nu op het voorwaardelijk karakter van de regeling. Dit terwijl in alle pensioen overzichten dit voorwaardelijk karakter nauwkeurig is gedefinieerd. Voorwaardelijk betekent dus in dit verband iets geheel anders dan “niet zeker”.

Ook het beroep op een vermeende onrechtvaardigheid kan ons niet overtuigen. De historie van ons Pensioenfonds is een aaneenschakeling van regelingen waarvan weinigen konden profiteren en velen voor moesten betalen. Immers de kern van een pensioenfonds is juist die onderlinge solidariteit.

Er is dus een verkeerd besluit genomen in december. Daar komt bij dat men tot de dag van vandaag niemand van concrete informatie kan voorzien. Ook de laatste berichtgeving van de ABVA KABO schiet hier wederom in tekort en blijft steken in algemeenheden met een sterk defensief karakter.

 Dit lijkt een toonbeeld van onzorgvuldig handelen. Kordate besluiten nemen is een ding, de gevolgen overzien is iets anders. Vandaag op 6 maart is de pensioenplanner nog steeds niet bijgewerkt. Terwijl op 15 april het doek valt voor pensioenaanvragen die nog gebruik willen maken van het oude pensioenreglement.

Dit brengt ons tot de volgende eisen:

-       De discussie over het genomen besluit voor afschaffing van de VPL moet alsnog met de leden worden gevoerd.

-       De termijn voor de overgangsregeling moet opgerekt worden tot 1 september 2015.

-       Binnen deze termijn behoudt iedere deelnemer die met pensioen gaat het recht op de volledige VPL.

-       Binnen deze termijn moet ook iedereen die met deeltijd pensioen gaat het recht behouden op de volledige VPL, ook op het volledige VPL deel van het pensioen dat men nog niet opneemt.

You need to be a member of Open Bibliotheken to add comments!

Join Open Bibliotheken

Email me when people reply –