Forum

"Het kabinet wil ouders en kinderen beter toerusten om verantwoord met televisie, internet en andere media om te gaan. Daarom wordt een expertisecentrum opgericht dat gezinnen en scholen gaat helpen om verstandig en bewust met media om te gaan. Dat heeft minister Ronald Plasterk (Cultuur) vrijdag na afloop van de ministerraad bekendgemaakt."Dit valt te lezen op de site van de VOB.Bij het Instituut voor Beeld en Geluid wordt een expertisecentrum gehuisvest en er komen loketten in openbare bibliotheken. Kennisnet en een aantal ouderorganisaties krijgen een rol in het geheel. Wat ik nogal verbazend vind (en dat moet ik hier echt even kwijt) is dat met geen woord gerept wordt over de rol die schoolmediatheken en de schoolmediathecaris hierin kan (en moet) spelen. Een gemiste kans, want waar vind je nu meer jongeren dan in de scholen.

You need to be a member of Open Bibliotheken to add comments!

Join Open Bibliotheken

Email me when people reply –

Replies

  • Dit bericht kan ook positief opgevat worden: jongeren kritisch en veilig met media leren omgaan wordt gelukkig niet alleen meer gezien als een taak van het onderwijs. Ook ouders worden erbij betrokken. Als het gaat om veiligheid en privacybescherming is het ook een taak van ouders (toch vaak 'digital immigrants'; niet opgegroeid met internet) om zich meer te verdiepen in de mogelijkheden en gevaren van nieuwe media.
    Veel schoolmediathecarissen spelen op hun school al een rol in media-educatie. Het lastige blijkt nog altijd te zijn om docenten (ook vaak 'digital immigrants') daarin mee te krijgen. Berichtgeving vanuit OCW over mediawijsheid en onderzoeksresultaten over de gebrekkige vaardigheden van 'digital natives' (jongeren die zijn opgegroeid met internet) draagt er hopelijk toe bij dat binnen scholen beter samengewerkt gaat worden om leerlingen mediawijs/ informatievaardig te maken. Daarbij gaat het niet meer alleen om ICT- en zoekvaardigheden, maar juist om het kritisch beoordelen van zoekresultaten en het selecteren en verwerken van relevante informatie. Daarnaast besteden steeds meer scholen (al dan niet vanuit de schoolmediatheek) aandacht aan veilig internetgebruik en privacybescherming.

    Maar ik ben het met je eens dat schoolmediatheken nog onvoldoende erkend worden in hun educatieve rol.
This reply was deleted.